Siirry sisältöön

Korona on laskenut musiikin ammattilaisten tuloja rajusti

18.06.2021

Yli kolmannes Teoston musiikkia tekevistä asiakkaista sanoo, että heidän vuositulonsa ovat laskeneet koronapandemian vuoksi yli 50 %. Tämä käy ilmi Teoston äskettäin asiakkailleen tekemästä kyselystä.

Toukokuussa 2021 toteutetussa kyselyssä kartoitettiin Teoston asiakkaiden nykyistä toimeentuloa, koronan vaikutuksia siihen sekä tyytyväisyyttä Teoston edunvalvontaan. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 403 Teoston asiakkaana olevaa musiikin säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa.

Korona vaikuttanut eniten niihin, joille musiikki on päätyö

Vastaajista 34 % sanoi, että heidän tulonsa ovat koronapandemian vuoksi pudonneet yli 50 %. Hieman yli kymmenyksellä (13 %) pudotus on ollut erittäin raju: heidän vuositulonsa ovat pudonneet jopa yli 80 %. Suuria pudotuksia olivat kokeneet erityisesti musiikkialan ammattilaisfreelancerit ja yrittäjät, joiden tulot tulivat pääasiallisesti musiikkialan palkkioista tai laskutuksesta. Monet suurimpia tulonmenetyksiä kokeneista olivat merkinneet saavansa pääasiallisen tulonsa työttömyyskorvauksesta tai toimeentulotuesta.

Noin neljännes (26 %) vastaajista sanoi, että koronapandemia ei ole vaikuttanut heidän tuloihinsa lainkaan tai vain hyvin vähän. Heistä moni oli uusi asiakas Teostossa ja heidän saamansa tilitykset olivat muutoinkin pieniä. Heistä usealla pääasiallinen tulonlähde oli joku muu kuin musiikkialan työ.

Teoston keräämät musiikin tekijänoikeuskorvaukset tippuivat koronavuonna noin 10 %, mikä näkyy osaltaan tekijöiden kukkarossa. Teoston korvaukset ovat kuitenkin yli puolelle (53 %) vain pieni osa ansainnasta. 15 %:lle vastaajista ne muodostavat yli puolet tuloista.

Valtaosa tyytyväisiä Teoston edunvalvontaan

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajilta tyytyväisyyttä ja toiveita Teoston edunvalvonnan suhteen. Teosto ajaa asiakkaidensa etuja yhteiskunnassa ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että ammattimaisilla musiikin tekijöillä olisi hyvät edellytykset tehdä työtään.

Teostoa pidettiin vahvana edunvalvojana musiikkialalla. 85 % valitsi Teoston, kun pyydettiin nimeämään musiikkialan parhaita edunvalvojia. Seuraavaksi eniten ääniä saivat Gramex, Suomen Musiikintekijät ja Suomen Muusikkojen liitto. Vastaajista 68 % katsoi, että Teosto on onnistunut edunvalvontatyössä kokonaisuutena hyvin.

Tulonmuodostus tärkein asia edunvalvonnassa

Edunvalvonnan keinoissa esiin nousivat erityisesti päättäjien tapaamiset, lausuntojen antaminen sekä työskentely työryhmissä. Myös tiedon välittämistä musiikin tekijöille ja säveltäjille pidettiin tärkeänä.

Kysyttäessä edunvalvonnan tärkeimpiä asioita, kärkeen nousivat tulonmuodostukseen liittyvät asiat. Avoimissa kommenteissa eniten mainontoja saivat alan korvausten suuruuden nostamisen (20 %) ja erityisesti striimauskorvaukset (20 %) sekä tekijänoikeuksien valvonta (17 %). Myös sosiaaliturvan parantaminen sekä alan merkityksen esiintuominen koettiin tärkeiksi aiheiksi.

Vastaajien mielestä edunvalvonnan tulisi ennen kaikkea kyetä tuottamaan hyötyä asiakkaille (66 %), seurata toimintaympäristöä aktiivisesti (53 %) sekä olla tasapuolista eri asiakasryhmien kesken (46 %).

Lisätietoja:
Vappu Aura, johtaja, viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet
puh. 050 560 4450
vappu.aura@teosto.fi

Aula Research toteutti Teoston toimeksiannosta kyselytutkimuksen Teoston asiakkaiden parissa. Selvityksen aiheena oli Teoston edunvalvonta. Lisäksi haettiin tietoa koronapandemian vaikutuksista sekä Teoston jäsenyyteen liittyen. Selvitys toteutettiin sähköisenä kyselynä ja otosta täydennettiin puhelinhaastatteluin. Otos kerättiin 4. – 24.5.2021. Kaikkiaan selvitykseen vastasi 403 Teoston asiakasta.

Jaa somessa