Siirry sisältöön

Teoston lausunto hallituksen esityksestä laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

05.04.2024

Lainsäädäntöhankkeen taustaa:

 • Lainsäädäntöhanke koskee Suomen arvonlisäverolain muuttamista EU:n verokantadirektiivillä (2022/542/EU) aikaisempaan EU:n arvonlisäverodirektiiviin tehtyjen muutosten vuoksi. Muutetun arvolisäverodirektiivin mukainen sääntely tulee implementoida Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (arvonlisäverolaki).
 • Verokantadirektiivissä säädettiin jäsenvaltioiden suhteen pakottavasta sääntelystä koskien virtuaalitapahtumien verotuspaikkaa:
  Syynä verotuspaikan direktiivitasoiselle sääntelylle oli jäsenvaltioiden keskuudessa vallinnut epäyhdenmukainen käytäntö virtuaalitapahtumien verotuskohtelusta joko kulttuuripalveluina (missä tapauksessa verotusmaa on tapahtuman järjestämismaa, kuten Suomen noudattaman tulkinnan tapauksessa) tai sähköisinä palveluina (jolloin verotusmaa on palvelun ostajan sijoittautumismaa). Lopputulemana verotusmaina ovat tulkinnasta riippuen eri jäsenvaltiot.
 • Verokantadirektiivin tuomat muutokset antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden ottaa käyttöön alennettuja alv-kantoja aikaisempaa laajemmin. Verokantadirektiivillä mahdollistetaan alempi alv-kanta jatkossa myös virtuaalisille tapahtumille
 • Verokantadirektiivillä ei muutettu sääntelyä koskien sitä, mitkä palvelut kuuluvat ko. alemman alv-kannan piiriin. Toisin ilmaistuna esimerkiksi ne kulttuuripalvelut, joihin on sovellettu alempaa verokantaa aikaisemmin, ovat alemman verokannan alla myös vastaisuudessa.

Ydinkohtia hallituksen esitysluonnoksessa esitetyistä muutoksista Suomen arvonlisäverolakiin:

 • Virtuaalitapahtumat säädetään verokantadirektiivin edellyttämällä tavoin verotettaviksi kulutusjäsenvaltiossa (= ostajan sijoittautumispaikka ratkaisee, riippumatta siitä onko ostaja alv-velvollinen vai ei). Kyse on pakottavasta direktiivitasoisesta sääntelystä (verotuspaikka).
 • Virtuaalitapahtumiin säädetään sovellettavan alennettua alv-verokantaa, vastaavasti kuin nykyisin fyysisten tapahtumien kohdalla (Suomessa 10 % alv-kanta)
 • Ehdotettujen säännösten sisältämiä käsitteitä ”suoratoisto” ja ”virtuaalinen” ei laissa erikseen käsitteinä määritellä. Perusteena tälle on, että direktiivitkään eivät sisällä näitä koskevia määritelmiä. Ratkaisulla pyritään turvaamaan arvonlisäverolain jatkuva yhdenmukaisuus suhteessa direktiiveihin.
 • Arvonlisäverolain kyseisiin säännöksiin tehdään lisäksi teknisluonteiset muutokset, joilla nykyinen sanamuoto yhdenmukaisestaan vastaamaan alv-direktiivissä käytettyä sanamuotoa.
 • Arvioidut vaikutukset verotuottoon arvioidaan kauttaaltaan vähäisiksi:
  • lisää verotuloa tapauksissa, joissa suomalainen ostaja osallistuu ulkomailla järjestettävään virtuaalitapahtumaan;
  • verotulon menetys tapauksissa, joissa ulkomainen ostaja osallistuu Suomessa järjestettävään virtuaalitapahtumaan;
  • esityksellä voi olla vaikutuksia suoratoistotapahtumien pääsymaksujen hinnoitteluun niiltä osin, kuin jäsenvaltiot saattavat ottaa käyttöön eri verokantoja virtuaalitapahtumille.

Lausuntomme valtiovarainministeriölle

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (hanke VM098:00/2023), päivätty 8.3.2024

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry edustaa lähes 40 000 suomalaista musiikin säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja kustantajaa. Kiitämme mahdollisuudesta saada lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi ja lausumme kunnioittavasti seuraavaa.

Teosto kannattaa hallituksen esitysluonnoksen mukaista arvonlisäverolain 85 a §:ään tehtävää muutosta, jonka myötä kyseisen lainkohdan mukaista arvonlisäverokantaa sovelletaan jatkossa fyysisten tapahtumien lisäksi myös pääsyyn virtuaalitapahtumiin.

Alennetun verokannan soveltamisella voidaan edistää markkinakysyntää virtuaalisina toteutetuille tapahtumille. Digiaikakaudella on perusteltua, että arvonlisäverotus on yhdenvertaista tapahtuman toteutustavasta riippumatta.

Arvonlisäverokannan soveltamisalasta

Teosto kiinnittää huomiota alennetun arvonlisäverokannan soveltamisalaan kuuluvien palveluiden määrittelyyn musiikkitapahtumien osalta. Nykyisen arvonlisäverolain 85 a § sisältää maininnan musiikkiesitysten kuulumisesta arvonlisäverokannan soveltamisalaan. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetun arvonlisäverolain 85 a § taas viittaa konsertteihin ja vastaaviin kulttuuritapahtumiin.

Tästä pienestä kielellisestä erosta huolimatta on syytä katsoa, että alennetun arvonlisäverokannan soveltamisala sisältää musiikkiesitykset myös jatkossa, sillä soveltamisalaan kuuluvien palveluiden piirin muuttaminen ei ole ollut EU:n verokantadirektiivin tai sitä seuraavan lainmuutoksen tarkoituksena. Kaikki musiikkiesitykset kuuluvat siis alennetun arvonlisäverokannan soveltamisalan piiriin, sillä ne ovat hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetun arvonlisäverolain 85 a §:n 4) alakohdan mukaisia konsertteja ja vastaavia kulttuuritapahtumia.

Jaa somessa