Siirry sisältöön

Teoston lausunto hallituksen esityksestä vuoden 2023 talousarvioksi

03.10.2022

SIVISTYSVALIOKUNNALLE
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023 (HE 154/2022 vp)

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.
Pääviestimme ovat seuraavat:

 • Yksityisen kopioinnin hyvitys on talousarvioesityksessä pidetty 11 miljoonan euron tasolla julkisen
  talouden suunnitelman 2023–2026 mukaisesti. Musiikin tekijöille ja kustantajille on tärkeää,
  että tämä minimitaso säilytetään myös vuodesta 2027 eteenpäin ja että järjestelmää uudistetaan
  digitaalisen toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.
 • Tekijänoikeuskorvausten sovittelusta luopuminen työttömyysetuuksia määritettäessä on tekijöiden
  ja taiteilijoiden kannalta merkittävä uudistus, jonka toteuttamiseen on osoitettu 1 miljoonan
  euron rahoitus vuonna 2023. Rahoituksen riittävyyttä on seurattava ja sen määrää on tarvittaessa
  lisättävä.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenoihin budjetoitua 3 miljoonan euron lisäystä on tarvittaessa käytettävä vahvistamaan tekijänoikeusasioiden valmistelun resursseja ministeriössä
  kansallisen IPR-strategian sitoumusten mukaisesti.
 • Taiteen ja kulttuurin rahoitus on nostettava valtion talousarviossa yhteen prosenttiin kaikista
  talousarvion menoista vuoteen 2027 mennessä. Samalla on huolehdittava rahoituksen jatkuvuudesta ja ennustettavuudesta. Rahoituksesta riittävän suuri osa on ohjattava taiteen vapaalle kentälle tukemaan myös ruohonjuuritason toiminnan monimuotoisuutta.

Luovat alat ja erityisesti musiikkiala ovat kärsineet koronapandemiasta ennennäkemättömällä tavalla.
Niillä on kuitenkin valtava kasvu-, työllisyys- ja vientipotentiaali, joka on otettava käyttöön kokonaisvaltaisesti eri ministeriöiden yhteistyönä. Myös talousarvioesityksen perusteluissa (luku 29.80) linjataan, että vuonna 2023 tavoitteena on saada taiteen ja kulttuurin tekeminen, tuotanto, kulutus ja
käyttö palautumaan mahdollisimman hyvin koronaepidemian aiheuttamaa kriisiä edeltävälle tasolle.

Esitämme seuraavia toimia, joilla luodaan ja vahvistetaan luovien alojen kasvun edellytyksiä:

 • Hallituksen on annettava eduskunnalle kulttuuripoliittinen selonteko, jossa otetaan huomioon
  laajasti luovia aloja koskevat asiat. Alan kehityksen kannalta on keskeistä, että saavutetaan yhteinen
  näkemys niin nykytilasta kuin tulevaisuuden suuntaviivoistakin.
 • Kulttuurialan kasvun vauhdittamiseksi on toteutettava kasvuohjelma. Tämä tarkoittaa elvyttäviä
  toimia, konkreettisia pilotointeja ja uudenlaisia rahoitusmalleja. Alan rahoitusinstrumentteja ja
  tukijärjestelmiä tulee kehittää vastaamaan nykyistä paremmin luovien alojen yritys- ja elinkeinotoiminnan erityispiirteitä. Luovien alojen kasvusopimusta tulee laajentaa musiikkialalle.
 • Erityisesti koronasta kärsineille aloille, kuten musiikin vapaalle kentälle, tulee suunnata elvyttävää
  ja monimuotoisuutta tukevaa lisärahoitusta
  , joka on kanavoitava suoraan ruohonjuuritasolle
  esimerkiksi Musiikin edistämissäätiön kautta.
 • Luovat alat on tunnistettava osaksi kansantaloutta. Taide- ja kulttuurialan tilasto- ja tietoperustaa
  sekä alan vaikuttavuuteen liittyvää tutkimusta on vahvistettava mm. suuntaamalla resursseja
  tilastointi- ja vaikuttavuusanalyysien tekemiseen.
  Jotta alan kasvupotentiaali tunnistetaan,
  on seurattava luovien alojen kehitystä ja kasvua muiden elinkeinoelämän toimialojen rinnalla.
Jaa somessa