Siirry sisältöön

Teoston lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta

29.10.2021

EU:n tekijänoikeusdirektiivin (EU) 2019/790 (DSM-direktiivi) kansallinen voimaansaattaminen on luovien alojen kannalta merkittävin tekijänoikeudellinen lakiuudistus pitkään aikaan.

Erityisen merkittävä musiikin tekijänoikeuksienhaltijoiden kannalta on direktiivin 17 artikla, jolla on tarkoitus korjata niin sanottua arvokuiluongelmaa. Arvokuiluongelmalla tarkoitetaan sitä epäsuhtaa, että verkon alustapalvelut ovat voineet hyödyntää tekijänoikeudella suojattua sisältöä maksamatta oikeudenhaltijoille asianmukaista korvausta teostensa käytöstä.

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ

Keskeisenä huomionamme toteamme, että esitysluonnos sisältää erityisesti arvokuilukysymyksen osalta niin merkittäviä rakenteellisia ongelmia, että esitysluonnos tulee valmistella kokonaan uudelleen, ja joka tapauksessa vähintään 6 a luvun ja 23 §:ään sisältyvän esitetyn uuden tekijänoikeuden uuden rajoituksen osalta. Uuden valmistelun pohjaksi ei voi ottaa nyt esitettyä ehdotusta artikla 17 voimaansaattamiseksi johtuen siihen sisältyvistä merkittävistä puutteista ja rakenteellisista ongelmista.

Esitysluonnos ei toteuta direktiivin tavoitetta tekijänoikeudenhaltijoiden suojan vahvistamisesta. Esitysluonnoksessa on virheellisesti otettu lähtökohdaksi palveluiden käyttäjien suojan vahvistaminen. Luonnoksessa on sekä sisällöllisesti että teknisesti merkittäviä ongelmia, joilla tuetaan tätä virheellistä peruslähtökohtaa.

Esitysluonnos ei selkeästi määrittele verkkosisällönjakopalvelun toimintaa yleisölle välittämiseksi huolimatta siitä, että tämä on direktiivin nimenomaisesti asettama velvollisuus jäsenvaltioille. Direktiivin mukaan verkkosisällönjakopalveluilla on tekijänoikeudellinen vastuu välittämistään sisällöistä sekä velvollisuus hankkia lupa käyttöön.

Esitysluonnos ei tue direktiivin tavoitetta yhdenmukaistaa lainsäädäntöä sisämarkkinoilla. Esitysluonnoksessa on tietoisesti lähdetty tekemään muissa jäsenvaltioissa jo omaksutuista, tai valmistelussa olevista lainsäädäntöratkaisusta, poikkeavaa sääntelyä.  Esitysluonnoksen säännökset johtavat tilanteeseen, jossa Suomi tosiasiallisesti muuttaa DSM-direktiiviä ylittäen toimivaltansa EU-jäsenvaltiona. 

Esitysluonnos ei toteuta direktiivin tavoitetta lisensointimarkkinan kehittämisestä ja oikeusvarmuuden lisäämisestä. Rajat ylittävässä alustataloudessa näitä tavoitteita ei tue muista jäsenvaltioista poikkeavat, huomattavan yksityiskohtaiset ja vaikeaselkoiset pelisäännöt. Esitysluonnos loisi Suomen markkinoille direktiivistä olennaisesti poikkeavan “Suomen mallin”. Esitysluonnokseen sisältyy kokonaan uusi satunnaista ja osittaista sisällyttämistä koskeva tekijänoikeuden rajoitus (23.2 §). Direktiivi ei edellytä tällaista uutta rajoitusta, jonka vaikutuksia lisensointimarkkinoihin ei esityksessä ole arvioitu, ja joka kaventaa jo olemassa olevien lisensoitavien käyttöyhteyksien piiriä ja heikentää siten oikeudenhaltijoiden asemaa.

Esitysluonnoksen perusoikeuspunninta on yksipuolista. Esitysluonnoksessa ylikorostuvat käyttäjien sananvapausnäkökohdat periaatetasolla tavalla, joka ei vastaa direktiivissä vahvistettua eri perusoikeuksien välistä tasapainoa. Oikeudenhaltijoiden omaisuudensuoja on sen sijaan käsitelty punninnassa yliolkaisesti ja puutteellisesti. Esitysluonnoksessa ei huomioida, että perusoikeuksien välinen tasapainotus on jo tehty direktiivin valmistelun yhteydessä. Tätä saavutettua tasapainoa ei tule kansallisella tasolla uudelleen avata.

Esitysluonnoksen vaikutuksen arviointi on puutteellista. Esitysluonnoksen yksityiskohtiin menevä ja prosessiorientoitunut sääntely ei ota huomioon markkinarealiteetteja kuten sääntelyn kohteena olevan aineiston huomattavaa volyymia ja jo olemassa olevia käytäntöjä. Sääntely ei ole tältä osin markkinaehtoista, ja johtaa vaikeasti ennakoitaviin lopputuloksiin. Sääntelyn aiheuttamia käytännön vaikutuksia eri toimijoihin ei ole tältä osin edes yritetty arvioida.

Edellä mainituista perustavaa laatua olevista ongelmista johtuen esitysluonnos ja joka tapauksessa vähintään siihen sisältyvät 6 a luvun säännökset ja 23 § tulee palauttaa uuteen valmisteluun. On ensiarvoisen tärkeää, että tekijänoikeusdirektiivi saatetaan voimaan sen hengen ja tarkoituksen mukaisesti siten, että direktiivin tavoitteet toteutuvat.

Lausunto kokonaisuudessaan liitteenä

Jaa somessa