Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Antti Härmänmaa
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Verkkopalveluiden vastuita selkeytetään – EU:ssa valmisteilla Digital Services Act

Vuoden 2000 sähkökauppadirektiivillä on harmonisoitu tietoyhteiskunnan palveluiden vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös verkkoalustojen vastuiden sääntely. Kysymys vastuusta on herättänyt runsaasti keskustelua viime vuosina, kun esille ovat nousseet ilmiöt, kuten vihapuhe somessa, vaikuttaminen vaaleihin, sisältöjä koskevat tekijänoikeudet sekä terroristisen verkkosisällön levittäminen. Sähkökauppadirektiivi on jäänyt auttamatta ajastaan jälkeen sosiaalisen median ja verkon liiketoimintamuotojen kehityttyä huimasti viimeisten vuosikymmenien aikana.

Komission muistion perusteella viime syksynä aloitettu hanke on sähkökauppadirektiivin nykyistä ulottuvuutta laajempi. Siihen sisältyy nykyajan digitaalisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä, kuten online-mainonta. Komission tavoitteena on selventää viimeaikaisen EU:n sektorikohtaisen sääntelyn (mm. tekijänoikeusdirektiivi ns. DSM-direktiivi ja audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) suhdetta sähkökauppadirektiiviin sekä yhdenmukaistaa verkkopalveluja koskevaa sääntelyä EU:ssa. 

Kotimaassa asian valmistelu on liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla, joka on julkistanut komission muistion perusteella oman muistioluonnoksensa marraskuussa. Komissio suunnittelee aiheesta julkista kuulemista ja virallista esitystä vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Teoston näkemyksiä hankkeeseen

Suomen liikenne- ja viestintäministeriö tuo muistioluonnoksessaan esiin kannatettavia päämääriä:

  • Uuden sääntelyn tulee olla selkeää ja sen tulee ottaa huomioon viimeisten 20 vuoden teknologinen kehitys sekä kestää aikaa jatkossakin nopeasti muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä. Digital Services Act on looginen jatkumo EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategialle. Erityisesti siihen sisältyvä vastuukysymysten uudelleen tarkastelu on ajankohtainen ja perusteltu. Sähkökauppadirektiivin säätämisen aikoihin ei vielä ollut nykyisen kaltaisia sähköisen kaupan tai sosiaalisen median alustoja.
  • Datan merkitys sisältötoimialoilla on kasvussa. Ehdotus data- ja alustatalouden liiketoiminnan kehitys-, kokeilu- ja toimintaympäristön luomisesta on päämääränä kannatettava. Esimerkiksi musiikin suoratoistopalveluissa muodostuu dataa kuluttajien maku- ja käyttötottumuksista ja data on myös tekijänoikeuksien digitaalisen hallinnoinnin keskiössä. Digitalisaation hyötyjen toteutuminen edellyttää, että sisältöjä ja niiden käyttöä koskeva data on oikea-aikaista, oikeellista ja läpinäkyvää läpi koko arvoverkoston. Suomessa tavoitteeksi voitaisiin asettaa kotimaisen musiikki- tai laajemminkin kulttuurialan dataekosysteemin rakentaminen. Sen toimijat sitoutuisivat datan jakamisen ja hyödyntämisen periaatteisiin, joihin kuuluu myös dataan ja luoviin sisältöihin kohdistuvien oikeuksien suojaaminen ja kunnioittaminen. 

Teoston ja sen edustamien musiikin säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja kustantajien näkökulmasta hankkeessa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: 

  • Laittomiin verkkosisältöihin puuttuminen: Komissio on kirjannut tämän yhdeksi hankkeen keskeisistä tavoitteista. Digital Services Act on jatkumo komission aiemmille suosituksille laittoman verkkosisällön torjumiseksi, joka ei ole pelkästään vapaaehtoisin toimin edennyt toivotusti. Komission tulisikin tämän lainsäädäntöhankkeen yhteydessä huolehtia siitä, että jatkossa säännösten noudattamista valvotaan ja noudattamatta jättämiseen puututaan. Myös EU-alueen ulkopuolelta käsin toimivien palveluntarjoajien toimintaan tulisi olla mahdollista puuttua. 
  • Laittomien sisältöjen torjunnassa alustatoimijoilla on keskeinen rooli ja niiltä tulisikin edellyttää tässä vastuunkantoa ja huolellisuutta verkkojen ja järjestelmien hallinnassa ja isännöinnissä. Vähintään verkkoalustojen tulisi tuntea asiakkaansa, ts. vaatia näiltä kattavampia yhteystietoja, jotka mahdollistavat tavoittamisen tarvittaessa. Tässä yhteydessä on syytä myös täsmentää tietosuojasääntelyn ja täytäntöönpanoa koskevan sääntelyn suhde. Tietosuoja ei voi muodostua esteeksi tekijänoikeuden loukkausten ehkäisemiseksi asianmukaisesti.
  • Tekijänoikeusdirektiivin (DSM-direktiivi) tavoitteet: Valmistauduttaessa digitaalisia palveluja koskevaan laajempaan uudistukseen, on tärkeää huomioida DSM-direktiivin tavoitteet. Erityisesti tulee kunnioittaa direktiivin 17 artiklan mukaisia verkkosisällönjakopalveluiden vastuita ja velvoitteita niiden välittäessä yleisölle tekijänoikeudella suojattua aineistoa. Direktiivissä lausutaan selvästi, että sähkökauppadirektiivin vastuuvapautta ei sovelleta sisällön välittämiseen näissä palveluissa. Sääntö on tältä osin selvä, ja se tulee huomioida myös Digital Services Actin keskeisenä lähtökohtana.

Kaiken kaikkiaan on tärkeää, että lainsäädäntö elää ajassa ja tunnistaa ansaintamalleihin liittyvät muutokset, kuten sisältöjen suuren merkityksen verkkoalustojen toiminnalle. Sähkökauppadirektiivin uudelleentarkastelu tästä näkökulmasta on ajankohtaista ja tervetullutta.

 Lue lisää:

Teoston lausunto Digital Services Act -lakihankkeesta 5.12.2019

Kaikki lausunnot Teoston sivuilla

Jaa somessa