Siirry sisältöön

Teoston lausunto EU:n tekoälyasetusta koskevaan jatkokirjelmään

19.09.2023

SIVISTYSVALIOKUNNALLE 19.9.2023

U 28/2021 vp  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act); asiassa saatu valtioneuvoston jatkokirjelmä 8.9.2023

Komissio antoi 21.4.2021 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (KOM(2021) 206 lopullinen).

Euroopan parlamentti vahvisti kantansa asetusehdotukseen täysistunnossaan 14.6.2023.

Trilogineuvotteluissa on tavoitteena saavuttaa yhteisymmärrys asetusehdotuksesta loppuvuodesta
2023. Teosto on ollut asiassa kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa ja lausunut asiassa seuraavaa:

Ydinviestimme tekoälyasetukseen liittyen:

 • Euroopan parlamentin esittämät muutokset tekoälyasetukseen koskien perustamalleille kohdistettavia läpinäkyvyyden vaatimuksia ovat oikeasuuntaiset.
 • Avoimuus ja läpinäkyvyys tekoälyn kouluttamiseen käytetyn aineiston osalta on luovan työn tekijöiden ja laajemmin luovien alojen ja eurooppalaisen sisällöntuotannon toimintaedellytyksille ratkaisevan tärkeää.    
 • Suomen tulisi tukea perustamallien läpinäkyvyysvelvoitteita, jotta varmistetaan tekijänoikeuden haltijoiden mahdollisuudet huolehtia oikeuksistaan ja suomalaisen luovan alan kasvumahdollisuudet tulevaisuudessa.

Tekoäly tarvitsee oikeudenmukaiset pelisäännöt

 • Suuren yleisön saataville on julkaistu tekoälysovelluksia, jotka tuottavat yhä korkealaatuisempaa sisältöä.
 • Sovellukset hyödyntävät laajaa massaa olemassa olevia, tekijänoikeudella suojattuja teoksia, jotka ovat ihmisen tekemiä (säveltäjien, sanoittajien, kirjailijoiden, kuvataiteilijoiden, valokuvaajien jne.)
 • Sovellusten kehittäjät eivät ole kysyneet tekijöiltä lupaa käyttää olemassa olevia teoksia, eivätkä sovellukset oma-aloitteisesti raportoi käyttämästään lähdeaineistosta.
 • Epäterve kilpailuasetelma: Tekoälysovellusten aikaansaamat lopputuotokset kilpailevat samoilla markkinoilla olemassa olevien, ihmisten luomien teosten kanssa.
 • Konkreettinen riski oikeudenhaltijoille: Riski siitä, että tekijänoikeudella suojattuja teoksia oikeudetta hyödyntävä tekoälysisältö syrjäyttää markkinoilla ihmisten luomat teokset.
 • Ellei sisältöjen käytöstä tekoälyn kouluttamiseen sovita tekijöiden oikeussuojaa kunnioittaen, eurooppalaisen luovan talouden tuottama lisäarvo uhkaa valua ylikansallisille digijäteille.

Teosten käytöstä sopiminen edellyttää läpinäkyvyyttä

 • Digitaalisessa ympäristössä on jo olemassa toimivat kollektiivisen hallinnoinnin markkinat.
 • Teosto on lisensoinut edustamiensa sävelteosten käyttöä digitaalisten alustapalvelujen tarjoajille jo 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä alkaen.
 • Toimivan lisensointimarkkinan elinehto on riittävä avoimuus ja läpinäkyvyys käyttäjien taholta. Tämä läpinäkyvyys ei nykyisessä tekoälykentässä toteudu. Siksi tarvitaan Euroopan parlamentin linjaamia lainsäädäntöratkaisuja. 
 • Tekijänoikeus on perusluonteeltaan kielto-oikeus. Tähän kielto-oikeuteen viime kädessä pohjaa oikeudenhaltijan neuvotteluasema suhteessa käyttäjätahoon, kuten kansainväliseen digijättiin. Riittävä läpinäkyvyyden vaatimus on teoksen tekijän keino varmistua kielto-oikeutensa toteutumisesta.

Euroopan parlamentin muutosehdotus on linjassa myös hallitusohjelman kanssa

 • Hallitusohjelmassa todetaan hallituksen edistävän tasapuolisia kilpailuedellytyksiä eurooppalaisten yritysten ja globaalisti toimivien digijättien välillä.
 • Euroopan parlamentin esittämissä muutoksissa koskien perustamallien avoimuuden ja läpinäkyvyyden velvoitteita, on nimenomaan kysymys tasapuolisten kilpailuedellytysten turvaamisesta yhtäältä eurooppalaisten luovien alojen yritysten ja toisaalta globaalien digijättien välillä.

Lue koko lausuntomme kokonaisuudessaan täältä.

Jaa somessa