Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Inka Huttunen, Ano Sirppiniemi
Kuvat: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Teostossa varaudutaan tulevaisuuksiin skenaariotyöskentelyllä

Tekoäly, metaverset, mitä vielä? Teoston henkilöstöjohtaja Inka Huttunen ja uusista teknologioista ja ennakoinnista vastaava johtaja Ano Sirppiniemi kertovat, miten Teosto ennakoi jatkuvasti muuttuvaa maailmaa ja musiikkimarkkinaa.

Tulevaisuuden ennakointi on ollut vahvasti agendalla Teostossa kuluneen vuoden aikana. Musiikkiala on murroksessa, johon vaikuttavat sekä isot globaalit trendit että erityisesti musiikin luovaan työhön, tuottamiseen, jakeluun ja kulutustottumuksiin vaikuttavat tekijät.

Tekoäly muokkaa tulevina vuosina niin musiikin tekemistä, musiikkimarkkinoita kuin Teoston kaltaisten musiikin oikeuksien hallinnoijienkin työtä.

Tekoälyn lisäksi uudet tavat kuluttaa musiikkia yleistyvät ja ottavat jalansijaa nykyisten rinnalla. Uudet musiikinkulutustavat voivat liittyä toisaalta tekniseen kehitykseen tai uusiin palveluihin – kuten metaverseihin, pelimaailmoihin, NFT:hen tai hajautettuihin tapoihin jaella ja kuluttaa musiikkia – ja toisaalta väestön ikärakenteen muutoksiin, kun uudet sukupolvet omaksuvat uusia musiikinkäyttötapoja. Musiikkimarkkina ei myöskään ole irrallaan muusta maailmasta ja aikamme isoista ongelmista, kuten ilmastonmuutoksesta, yhdenvertaisuuden edistämisestä tai geopoliittisista kriiseistä.

Tulevaisuuden ennakointiin tarvitaan joukkoälyn apua

Lähdimme Teostolla viime syksynä päivittämään ymmärrystämme toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista PESTLE-analyysin avulla. PESTLE tulee sanoista political, economic, socio cultural, technology, legal ja environmental.

Analysoimme Teostossa tulevaisuutta varten erilaisia havaintoja, trendejä ja epävarmuuksia poliittisten, taloudellisten, sosiokulttuuristen, teknologisten, juridisten sekä ympäristöön liittyvien asioiden äärellä.

Työskentely oli todella antoisaa ja toi monipuolisesti näkyville hyvinkin erilaisia havaintoja, pieniä ja suuria, joiden vaikutusta toimintaamme arvioimme yhdessä keskustellen. Arjen keskellä kannattaa välillä nostaa katsetta ja ottaa aikaa syventäville analyyseille ja pohdinnalle.

Ymmärsimme pian, että onnistuneen ennakoinnin salaisuus on koota mahdollisimman monimuotoinen joukkue rakentamaan yhteistä ymmärrystä. Päätimme siis järjestää useampia yhteisiä tilaisuuksia henkilöstölle ja Teoston hallitukselle. Tulevaisuusfoorumiksi nimetyt tilaisuudet olivat seuraava looginen askel, joiden avulla lähdimme viemään PESTLE-analyysin havaintoja eteenpäin.

Tulevaisuusfoorumien tavoitteeksi asetimme tulevaisuuteen ja strategiaan liittyvän keskustelun laajentamisen Teoston organisaatiossa ja sidosryhmissä. Tavoitteenamme on saada kaikki sisäinen osaaminen hyödynnettyä ja vahvistaa samalla sitoutumista strategiaan.

Käytännön keinot yhteisen ymmärryksen kokoamiseen

Keinot, jotka valitsimme yhteisen keskustelun vahvistamiseen ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen, ovat olleet aiemminkin toimiviksi havaittuja ennakoinnin, skenaariotyön ja fasilitoinnin menetelmiä.

Rakensimme ensimmäiseen Tulevaisuusfoorumiin Learning café -menetelmällä jokaisen PESTLEn kirjaimen äärelle keskustelupisteitä, joissa rikastimme yhteistä ymmärrystä ilmiöistä ja mahdollisista tulevaisuuksista. Työpajan tuloksena valitsimme äänestämällä kaksi keskeistä tulevaisuuteen liittyvää avainepävarmuutta, jotka olivat keskenään riittävän itsenäisiä ja erilaisia, mutta kuitenkin kokoluokaltaan ja vaikutuksiltaan vertailukelpoisia. Näistä avainepävarmuuksista saimme aikaan nelikentän, johon muodostamme ensimmäiset tulevaisuusskenaariomme.

Tarkastelimme eri ilmiöitä myös ajallisen perspektiivin kautta. Sijoitimme ilmiöt aikajanalle kolmeen tulevaisuushorisonttiin:

  1. mitkä asiat ovat akuutteja ratkaista juuri nyt
  2. mihin meidän tulisi valmistautua seuraavaksi
  3. mitkä ilmiöt ovat vasta hahmottumassa ja joista emme vielä tiedä tarkasti edes ratkaistavaa haastetta.
Usein tulevaisuuden ilmiöt ovat havaittavissa jo nykyhetkessä, mutta ne näyttäytyvät eri tavoin tärkeinä kuin juuri tämän päivän polttavat kysymykset. Horisonttitarkastelu selkeyttää ilmiöiden vaikutuksia ja riippuvuuksia, antaa tilaa keskustelulle sekä ennakoi ilmiöitä, joiden laajemmat vaikutukset tulevat näkyviin vasta myöhemmin. Tämä auttaa lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelussa.

Tämän oivalsimme tulevaisuuden ennustamisesta

Toisessa tulevaisuusfoorumissa syvennyimme ymmärtämään tulevaisuustyöskentelyn teoreettista viitekehystä, jotta voimme paremmin yhdessä ymmärtää mitä olemme tekemässä ja tavoittelemassa. Mietimme myös, miten työskentely tästä eteenpäin kannattaisi järjestää. Kuulimme avaintrendiraportin omalta toimialaltamme ja jatkoimme tulevien kehityskulkujen mallintamista Sitran mainion Ota trendi haltuun -työkalun avulla.

Seuraavan Tulevaisuusfoorumin ohjelmassa on skenaarionelikentän neljännesten tarkempi analyysi, nimeäminen ja narratiivien sanoittaminen.  

Tulevaisuuden ennakointityössä oivalluksista tärkeimpiä tähän mennessä ovat:

  • Kukaan ei tiedä tulevaisuutta eikä sitä ennakoidessa tarvitse yrittää arvata mahdollisimman oikein.
  • Monimuotoinen joukko erilaisia osaajia varmistaa rikkaan tulevaisuuskartan siksi, että keskustelussa on mukana riittävästi erilaista kokemusta, eri näkökulmia ja eri painotuksia.
  • Yhdestäkään skenaariosta ei tarvitse yrittää tehdä mieluisaa tai tavoiteltavaa. Valmistautuminen tulevaisuuksiin on vahvimmillaan, kun skenaariot on muodostettu rohkeasti ja avoimin mielin.
Jaa somessa
Lue lisää