Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Iiris Suomela
Kuvat: Eduskunta (puoluejohtajien kuvat)

Eurovaalit 2024: puolueiden kannat musiikin tulevaisuuteen Euroopassa

Kysyimme kahdeksan suurimman eduskuntapuolueen kantoja Musiikin luovan alkutuotannon eli Teoston, Suomen Musiikintekijöiden, Suomen Musiikkikustantajien ja Suomen säveltäjien eurovaalitavoitteisiin. Monet asiat yhdistävät puolueita, mutta myös eroja löytyy etenkin luovien alojen tukemisen osalta.

Eurovaalit 2024 lähestyvät. Musiikilla ja ylipäätään luovilla aloilla on keskeinen merkitys Euroopan tulevaisuudelle, katsoi asiaa sitten ihmisten tai talouden näkökulmasta. Jo ennen koronaa ala työllisti 7,6 miljoonaa eurooppalaista, ja alalle hankalien koronavuosien jälkeen suunta on onneksi kääntynyt jälleen nopeaan kasvuun. Pelkästään Suomessa luovien alojen talouden koko on 16,8 miljardia euroa. 

Musiikki ei tunne maiden rajoja varsinkaan nyt, kun valtaosa kuuntelusta ja käytöstä tapahtuu digitaalisesti. Siksi alan kasvun ja kukoistuksen kannalta on keskeistä, että EU-tason sääntely toimii yhtenäisesti ja fiksusti etenkin digitaalisten sisämarkkinoiden osalta. 

Musiikin luovan alkutuotannon EU-vaalitavoitteet ovat:   

 1. Yhtenäinen sääntely ja toimeenpano EU:n sisämarkkinoilla 
 2. Reilut markkinakäytännöt luovalle alalle 
 3. Tekoäly tukemaan luovan alan menestystä 
 4. Kulttuurista elinvoimaa ja yhteistä arvopohjaa. 

Puoluiden kantojen lisäksi kysyimme yleisemmin, miten puolueet edistävät näitä tavoitteita sekä musiikin sekä luovien alojen aseman vahvistamista EU-politiikassa.

Vastausten perusteella musiikin luovan alkutuotannon tavoitteet yhdistävät puolueita ilahduttavan laajasti. Kaikki kahdeksan suurinta puoluetta olivat tavoitteiden kanssa samaa mieltä joko täysin tai pääosin.

Samaa mieltä jokaisesta neljästä tavoitteesta olivat SDP, Keskusta, Vihreät ja Vasemmistoliitto. Myös RKP:n vastaukset kyselyyn olivat tavoitteille myönteiset. Kokoomus, Perussuomalaiset ja Kristillisdemokraatit taas olivat samaa mieltä lähes kaikista tavoitteista. 

Puolueilta laaja tuki yhtenäiselle sääntelylle luovien alojen sisämarkkinoilla 

Laajimmin puolueita yhdisti tavoite yhtenäisestä sääntelystä ja sääntöjen toimeenpanosta EU:n sisämarkkinoilla. Yksikään puolue ei ilmaissut erimielisyyttä tavoitteen kanssa – eikä ihme, sillä yhtenäinen ja hyvin toimiva sisämarkkina on sekä yritysten että koko yhteiskunnan etu. Kun pelisäännöt ovat selvät, ennakoitavat ja kaikille samat, jokainen yritys tietää, miten EU-alueella tulee toimia. Erityisen vankkaa oli puolueiden tuki tekijänoikeuksille, jotka ovat monella tapaa luovan talouden perusta.  

Myös tekoälyn sääntelyn kehittäminen yhdisti puolueita hyvin laajasti. Moni puolue nosti esiin, että tekoälyn sääntely on tärkeää muutoinkin kuin vain luovien alojen tulevaisuuden turvaamisen tähden.

Huomio on osuva, ja onneksi monet toimet kuten läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden edellyttäminen ratkovat useita ongelmia samanaikaisesti. 

Puolueita yhdistää tahto vahvistaa luovien alojen asemaa – keinot vaihtelevat 

Puolueiden mielipiteet jakautuivat jonkin verran taiteen, kulttuurin ja luovien alojen yleisiä toimintaedellytyksiä ja rahoitusta painottavan tavoitteen kohdalla. Perussuomalaiset korostivat yksityiselle rahoitukselle perustuvaa ”mesenaattitoiminnan kehittämistä, jossa julkisella vallalla voi olla vahva rooli kontaktien ja verkostojen luomisessa”. Kokoomus taas toteaa vastauksessaan, että “markkinamekanismi on toimiva tapa resurssien allokaatioon, joten sääntelyä tulee tehdä tarkalla ja tasapainoisella otteella”. 

Suoran julkisen tuen lisäksi EU voi sääntelyn keinoin velvoittaa yksityisiä toimijoita panostamaan eurooppalaiseen luovien sisältöjen tuotantoon. Esimerkiksi audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan AVMS-direktiivin myötä EU-maat voivat vaatia alustoilta kotimaisten sisältöjen määrän ja näkyvyyden parantamista sekä panostuksia kotimaisiin sisältöihin. Näin ehkäistäisiin tilannetta, jossa etenkin pienten maiden kulttuurisisällöt jäävät suurten kielialueiden kuten Yhdysvaltain ja Ison-Britannian jalkoihin. 

Jonkin verran mielipiteitä jakoi myös tavoite reiluista markkinakäytännöistä luoville aloille. Kokoomus kertoo vastauksessaan pitävänsä tavoitteen tahtotilaa perusteltuna, mutta nostaa esiin, että “toisaalta puolueelle vapaiden markkinoiden periaate on tärkeä, johon lainsäädännöllä puuttumisen kynnys on korkea.” Muutoin puolueet yhtyivät pääosin tavoitteeseen, jonka pyrkimyksenä on turvata musiikin tekijöille tasapainoiset neuvotteluasetelmat ja kohtuulliset korvaukset työstään. 

Puolueiden mielipiteet jakautuivat luovien alojen yleisiä toimintaedellytysten ja rahoitusten kohdalla. Jonkin verran eroja löytyi myös kannoista reilujen markkinakäytäntöjen kohdalla.

Tällä hetkellä luovan sisällön markkinoita hallitsevat suuret toimijat kuten suoratoistopalvelut ja sosiaalisen median alustat, jotka pystyvät miltei sanelemaan ehtonsa yksittäisten tekijöiden kuten säveltäjien ja sanoittajien suuntaan. Vallan kasautuminen ja täysin vinoutunut neuvotteluasetelma estää markkinoita toimimasta tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Siksi julkisen vallan eli EU:n on syytä puuttua markkinahäiriöihin. Ajantasainen, ennakoitava sääntely varmistaa markkinoiden tehokkaan toiminnan. Lue lisää: Musiikin tulevaisuus ratkaistaan EU-tasolla.  

Luovien alojen asia onneksi yhdistää puolueita, mutta myös eroja löytyy.   Jos olet kiinnostunut musiikin tulevaisuudesta, näissä vaaleissa kannattaa todellakin olla hereillä ja äänestää! 

Puolueiden omat vastaukset musiikin luovan alkutuotannon eurovaalitavoitteisiin

 1. Musiikin luovalla alkutuotannolla on neljä EU-vaalitavoitetta. Onko puolueenne näistä tavoitteista samaa mieltä? Jos ei, mistä asioista olette eri mieltä ja miksi?
 2. Miten puolueenne edistää näitä tavoitteita ja ylipäätään musiikin sekä luovien alojen aseman vahvistamista EU-politiikassa? 

Tavoitteet

 1. Yhtenäinen sääntely ja toimeenpano EU:n sisämarkkinoilla 
 2. Reilut markkinakäytännöt luovalle alalle 
 3. Tekoäly tukemaan luovan alan menestystä 
 4. Kulttuurista elinvoimaa ja yhteistä arvopohjaa 

Musiikin luovalla alkutuotannolla on neljä EU-vaalitavoitetta. Onko puolueenne näistä tavoitteista samaa mieltä? Jos ei, mistä asioista olette eri mieltä ja miksi?

Yhtenäinen sääntely ja toimeenpano EU:n sisämarkkinoilla

Kokoomus suhtautuu tähän tavoitteeseen myönteisesti. Sääntelyn yhtenäistäminen, virtaviivaistaminen ja paremman sääntelyn laatiminen – erityisesti kilpailukyky silmällä pitäen – on kokoomuksen eurovaalitavoitteiden ytimessä. 

Reilut markkinakäytännöt luovalle alalle

Kokoomus ymmärtää ja pitää tavoitteen tahtotilaa perusteltuna. Toisaalta puolueelle vapaiden markkinoiden periaate on tärkeä, johon lainsäädännöllä puuttumisen kynnys on korkea. Palveluiden sisällöntarjontaan puuttumista pitää harkita huolellisesti.

Tekoäly tukemaan luovan alan menestystä

Tekoälyn sääntely on tärkeä uusi politiikan osa-alue, jonka kehittäminen on kokoomuksen mielestä tärkeää. Sääntelyssä on tärkeää suhteuttaa sääntelytaakan lisääntyminen tekoälyn kehittämismahdollisuuksiin: EU:n pitää olla johtava voima tekoälyn käyttöönotossa ja hyödyntämisessä, mikä pitää olla sääntelykehikon mahdollistamaa. Tänä keväänä hyväksytty tekoälysäädös on askel oikeaan suuntaan.

Kulttuurista elinvoimaa ja yhteistä arvopohjaa

Kokoomus ymmärtää tavoitteen tarkoituksen ja pitää tärkeänä erityisesti suomalaisen kulttuurituotannon edellytysten vahvistamista. Samalla puolue näkee, että markkinamekanismi on toimiva tapa resurssien allokaatioon, joten sääntelyä tulee tehdä tarkalla ja tasapainoisella otteella. AMVS-direktiiviehdotuksen mahdollistama kansallinen päätös velvoitteesta tilausohjelmapalveluille investoida kotimaiseen sisältöön on tervetullut avaus, josta on tärkeä kuulla eri alojen toimijoita ennen jatkotoimenpiteistä päättämistä. 

Miten puolueenne edistää näitä tavoitteita ja ylipäätään musiikin sekä luovien alojen aseman vahvistamista EU-politiikassa?

Kokoomus tarttuu näistä tavoitteista omassa ohjelmassaan erityisesti ensimmäiseen. Haluamme laadukkaampaa ja selkeämpää EU-lainsäädäntöä, sekä sääntelyn keventämistä ja yksinkertaistamista.  

Kokoomus näkee Euroopan sisämarkkinoissa valtavat kasvun mahdollisuudet, mutta tähän kasvuun kiinni päästäkseen sisämarkkinoita pitää kehittää näkemyksellisellä otteella. Sisämarkkinoiden toimintaa ohjaavien periaatteiden pitää kokoomuksen mielestä olla: vapaa liikkuvuus, vapaa kaupankäynti, yhdenmukainen sääntely ja reilu kilpailu. Sanomme ei valtiotukikilpailulle ja sanomme kyllä jäsenmaiden taloudelliselle vastuulle. 

Kokoomus tarttuisi lainsäädännön parantamiseen ja sääntely-ympäristön kehittämiseen seuraavasti: säädöksistä on tehtävä nykyistä kattavampia vaikutusarviointeja. On aina harkittava tarkkaan, voidaanko samaan tai riittävän hyvään tulokseen päästä myös muuten kuin säätämällä uusia lakeja. Tämän takia kokoomus ehdottaakin, että EU sitoutuu ”yksi säännös sisään, yksi ulos” -periaatteeseen. Sääntelyn on lisäksi oltava ennakoitavaa ja teknologianeutraalia. 

Musiikin luovalla alkutuotannolla on neljä EU-vaalitavoitetta. Onko puolueenne näistä tavoitteista samaa mieltä? Jos ei, mistä asioista olette eri mieltä ja miksi?

Perussuomalaiset tunnistavat luovan alan haasteet ja kannattaa yhtenäisiä käytäntöjä EU-tasolla niihin vastaamiseksi. Suoratoistopalvelujen tekijöille tilittämissä tuotoissa on epäkohtia varsinkin pienten ja keskisuurten artistien kohdalla ja olisi hyvä, jos tähän voitaisiin löytää reilumpia käytäntöjä. Tekoäly tulee todennäköisesti muuttamaan alaa erittäin voimakkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Siksi on tärkeää, että tekijänoikeusdirektiivin periaatteita noudatetaan myös tekoälyn tuottamissa sisällöissä. Tämä tulee olemaan kuitenkin hyvin haasteellista. Kulttuuripolitiikan kehittämisessä Perussuomalaiset haluavat erityisesti edistää mesenaattitoiminnan kehittämistä, jossa julkisella vallalla voi olla vahva rooli kontaktien ja verkostojen luomisessa. 

Miten puolueenne edistää näitä tavoitteita ja ylipäätään musiikin sekä luovien alojen aseman vahvistamista EU-politiikassa? 

Perussuomalaiset tulevat pitämään esillä taiteilijoiden ja kansalaisten laajaa sananvapautta. Kuten hallitusohjelmaankin on kirjattu, sananvapaudella on keskeinen merkitys länsimaisen sivistyksen, demokratian, tieteen sekä taiteen kulmakivenä. Tästä ei tule tinkiä missään tilanteessa ja EU:n toimet sananvapauslainsäädännön kiristämiseksi on torpattava. 

Perussuomalaisten meppien kautta voimme myös nostaa esiin suomalaisen kulttuurin ja taiteen vahvoja sekä omaleimaisia erityispiirteitä ja täten edistää esimerkiksi suomalaisen musiikin vientiä. Suomen kieli ja suomalaisuus on nähtävä Euroopassa eksotiikkana, jolla on kiistaton arvo. Erilaisten suurtapahtumien ja muiden kansainvälistä kiinnostusta nauttivien festivaalien järjestäminen on Suomelle ja sen kulttuuriviennille etu. 

Kun taidetta tuetaan julkisista varoista, on kiinnitettävä huomiota siihen, että tuki jakautuu tasapuolisesti eikä mikään yksittäinen yhteiskunnallinen näkökulma korostu liikaa. Taidekentän politisoituminen ei ole lopulta kenenkään etu. Julkinen tuki olisi suunnattava erityisesti lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan. 

Musiikin luovalla alkutuotannolla on neljä EU-vaalitavoitetta. Onko puolueenne näistä tavoitteista samaa mieltä? Jos ei, mistä asioista olette eri mieltä ja miksi? 

SDP on samaa mieltä väittämistä.  Samalla kun ajatellaan tekoälyn tukevan alan kehitystä ja menestystä, on seurattava, miten esimerkiksi levyalalla tekoäly vaikuttaa levyjen kuvituksen ja mainosmateriaalin tekemisessä sekä miten se vaikuttaa levy-yhtiöiden freelance-graafikoiden työllistämiseen. Lisäksi, jos tekoäly käyttäisi musiikin ei-teostovapaita tietokantoja tai jos jokin toimija saataisiin kiinni muiden artistien tuotannon käyttämisestä tekoälyn välityksellä, pitää olla selkeä prosessi puuttumiselle. Ala on hyvin kansainvälinen ja vähän säädelty ja monialaista. Moni musiikkialan artisti tekee isot rahat säveltäessään musiikkia pelifirmoille Aasiassa ja siellä säätely on erilaista kuin EU:ssa. SDP pitää tärkeänä huolehtia taiteilijoiden ja muiden työntekijöiden oikeuksista työnsä tuloksiin.  

Miten puolueenne edistää näitä tavoitteita ja ylipäätään musiikin sekä luovien alojen aseman vahvistamista EU-politiikassa?

SDP:n vaaliohjelmassa tuomme esiin vahvan luottamuksemme siihen, että monipuolinen kulttuuri ja taide ovat sivistyksen, kehityksen ja innovaatioiden perusta myös tulevaisuudessa. Meidän on lisättävä kielien, kulttuurien ja alueiden moninaisuutta. Haluamme tukea kulttuurin- ja taiteentekijöiden liikkuvuutta Euroopan maasta toiseen ja vahvistaa EU:n kulttuuribudjettia. 

Myös työllisyyden näkökulmasta luovien alojen merkitys korostuu nopeassa teknologisessa muutoksessa. Luovuus ja luovat alat ovat elinehto innovaatioiden ja uusien menestystekijöiden syntymiselle (vrt. peliala). Luoviin aloihin ja luovan osaamisen hyödyntämiseen on panostettava. SDP pitää tärkeänä huolehtia taiteilijoiden ja muiden työntekijöiden oikeuksista työnsä tuloksiin.  

SDP kannattaa tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja haluaa vahvistaa ylikansallisten yhteistyön foorumeita. EU:ssa on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä luovan talouden alalla. Tasapuoliset pelisäännöt tuovat vaurautta ja hyvinvointia. Työntekijöiden oikeuksia ei saa laiminlyödä ja vastuut kestävästä kehityksestä ja verojen maksusta tulee ottaa luovalla alalla huomioon. 

SDP:n Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (S&D) toimi Euroopan parlamentin tekoälyä käsitelleet erityisvaliokunnan (AIDA) varapuheenjohtajana sekä ryhmänsä edustajana tekoälyasetuksen neuvotteluissa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa. Suurille tekoälyjärjestelmille on Kumpula-Natrin mukaan asetettava laajoja velvoitteita ja korkeimman riskin tekoälysovellukset pitää kieltää kokonaan. Esimerkiksi tekoälyä ei saada käyttää kansalaisten pisteytykseen poliittisen ja uskonnollisten näkemysten, seksuaalisen suuntautumisen tai etnisen taustan perusteella. Samoin kielletään ohjelmat, joilla vaikutetaan ihmisen käytökseen tai vapaaseen tahtoon. EU ei hyväksy yleistä kasvojentunnistusjärjestelmää Kiinan malliin. 

Musiikin luovalla alkutuotannolla on neljä EU-vaalitavoitetta. Onko puolueenne näistä tavoitteista samaa mieltä? Jos ei, mistä asioista olette eri mieltä ja miksi?

Yhtenäinen sääntely ja toimeenpano EU:n sisämarkkinoilla 

Samaa mieltä. Digitaalisilla alustoilla pelisääntöjen tulee olla kaikille samat. Keskusta on peräänkuuluttanut myös DSM-direktiivin jatkojalostusta, jossa lähtökohdan tulee olla tekijänoikeuksien kunnioittaminen.  

Reilut markkinakäytännöt luovalle alalle 

Samaa mieltä tavoitteista. Eurooppalainen luova ala ansaitsee areenansa myös digijättien alustoilla. Keskusta tukee luovien alojen ammattilaisten oikeutta kohtuulliseen korvaukseen – ilman taiteen tekijöitä ei ole taidetta.  

Tekoäly tukemaan luovan alan menestystä 

Samaa mieltä tavoitteista. Mielivaltaisilta vaikuttavien algoritmien sijaan kaipaamme läpinäkyvyyttä. Kielimallien kehittäminen ei saa tapahtua vain suurten maailmankielien ehdoilla, vaan niiden kouluttamisessa tulee ottaa huomioon myös pienemmät kielet ja kieliryhmät.  

Kulttuurista elinvoimaa ja yhteistä arvopohjaa 

Samaa mieltä. Elävän ja monimuotoisen suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuurin vaaliminen on yhteinen asiamme. 

Miten puolueenne edistää näitä tavoitteita ja ylipäätään musiikin sekä luovien alojen aseman vahvistamista EU-politiikassa?

Keskusta tukee luovan alan ”alkutuotantoa”: tekijät ansaitsevat kohtuullisen korvauksen työstään. Viime hallituskaudella Keskustan kulttuuriministerit olivat ratkaisevassa asemassa vauhdittamassa mm. DSM-direktiivin kansallista toimeenpanoa, jossa haluttiin vahvistaa juuri luovan alan tekijöiden asemaa. Saman lähtökohdan tulee päteä myös direktiivin jatkojalostuksessa.  

Uusien teknologioiden yleistymisen myötä kaivataan tarkkaan harkitut ja tasapuoliset pelisäännöt, jotka tukevat eurooppalaisten tuotteiden ja palveluiden menestystä. Reilujen sisämarkkinoiden tulee hyödyttää myös luovaa alaa. EU ei kuitenkaan saa olla pelkkä sääntelytehdas. Yleisellä tasolla EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta on edistettävä purkamalla sääntelyesteitä ja panostamalla erityisesti palveluiden ja digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseen. EU:ssa on paljon kasvupotentiaalia palveluiden vapaan liikkuvuuden edistämisessä. 

EU:n on tuettava kansalaisia yhdistävää kulttuuritoimintaa ja saavutettavaa kansansivistystä. Tarvitsemme myös toimintaa, joka edistää aineettoman ja aineellisen kulttuuripääoman siirtymistä uusille sukupolville.  

Musiikin luovalla alkutuotannolla on neljä EU-vaalitavoitetta. Onko puolueenne näistä tavoitteista samaa mieltä? Jos ei, mistä asioista olette eri mieltä ja miksi?

Vihreät kannattaa samoja tavoitteita. Yhtäläiset säännöt ja soveltamisen tulkinnat jäsenmaissa auttavat luomaan tasaisempaa pelikenttää eri kulttuuritoimijoille EU:n sisämarkkinoilla.  

 Alustatalous, tekoäly ja muu digitalisaatiokehitys vaikuttavat merkittävästi luoviin aloihin ja tekijöiden oikeuksiin saada töistään kunnon hinta sekä heille kuuluvat tekijänoikeustulot.  

 EU selviää suurvaltojen välisessä kilpailussa vain yhtenäisenä unionia, jossa maat ovat solidaarisia toisilleen. Kulttuuri ja luovat alat voivat osaltaan vahvistaa yhteisiä arvoja ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Miten puolueenne edistää näitä tavoitteita ja ylipäätään musiikin sekä luovien alojen aseman vahvistamista EU-politiikassa?

EU:n tekijänoikeusdirektiivissä vaaditaan huomattavia parannuksia luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaan, ja direktiivi onkin suurelta osin sisällytetty Suomen lainsäädäntöön.  

Tämän lisäksi Vihreät ottaisi käyttöön luovan työn tekijöiden alakohtaiset vähimmäiskorvaukset oikeudenmukaisen korvauksen varmistamiseksi (Vihreiden kulttuuripoliittinen ohjelma 2022). Nykyisin luovan työn tekijät – kirjailijat, kääntäjät, kuvittajat ja freelance-journalistit – neuvottelevat kaikki omat sopimuksensa. Yksittäisen tekijän neuvotteluasema on usein heikko, ja korvausten kirjo on suuri. 

Kulttuuritukien asemaa EU-budjetissa ei tule heikentää. Tukien hakuprosessia tulee yksinkertaistaa ja tietoutta tuista lisätä. 

Musiikin luovalla alkutuotannolla on neljä EU-vaalitavoitetta. Onko puolueenne näistä tavoitteista samaa mieltä? Jos ei, mistä asioista olette eri mieltä ja miksi?

Vasemmistoliitto on samaa mieltä Teoston EU-vaalitavoitteista. Tekijänoikeuksien alaisen aineiston jakamisesta hyötyvien verkkoalustojen on maksettava korvausta tekijänoikeuksien hyödyntämisestä toiminnassaan tasapuolisesti. Euroopan unionin tasoinen sääntely on hyvin tärkeää. 

Vasemmistolaisessa tekijänoikeuspolitiikassa tavoitteena on tekijän oikeuksien turvaaminen suhteessa suuriin kaupallisiin toimijoihin. Kaikkien tekijöiden asemaa on vahvistettava ja tekijänoikeutensa luovuttavaa tekijää on suojeltava kohtuuttomilta ehdoilta. Tekijänoikeusjärjestelmää kehitettäessä luovien alojen asiantuntemus on otettava nykyistä vahvemmin mukaan kaupallisen ja oikeudellisen asiantuntemuksen rinnalle. 

Tekoälyn kehitys on ollut viime vuosina erittäin nopeaa, eikä yhteiskunnallinen keskustelu sen vaikutuksista, tavoitteista tai sääntelytarpeista ole pysynyt kehityksen vauhdissa. Tärkeä kysymys on esimerkiksi, miten ja missä määrin tekoälyä voi käyttää vastuullisesti luovan työn prosesseissa esimerkiksi kuvataiteessa, kirjoittamisessa tai musiikinteossa yhtenä työkaluna muiden joukossa. Monet luovien alojen ammattilaiset pohtivat aiheellisesti, johtaako tekoälyn sääntelemätön käyttö heidän korvaamiseensa ja toisaalta siihen, että he jäävät vaille ansaitsemiaan korvauksia silloin, kun tekoäly käyttää heidän työtään algoritmiensa pohjana. Unionin laajuinen sääntely on myös tässä kysymyksessä avainasemassa. 

On varmistettava, että ihmisen luomilla teoksilla kykenee tienaamaan elannon myös jatkossa. Luovia aloja on tuettava myös EU-tasolla. Tämä on tärkeä niin talouskasvun kuin työllisyydenkin kannalta. Toisaalta luovilla aloilla on myös itseisarvo, ja moninaista eurooppalaista kulttuuria tulee tukea sekä vahvistaa kaikenlaisista taustoista tulevien eurooppalaisten mahdollisuuksia päästä luovien alojen tekijöiksi ja kokijoiksi.  

Miten puolueenne edistää näitä tavoitteita ja ylipäätään musiikin sekä luovien alojen aseman vahvistamista EU-politiikassa?

EU-vaalitavoitteissamme lähdetään siitä, että tekoälyä on säädeltävä niin, että se edistää yhteiskunnallista hyvinvointia. Lisäksi vaaliohjelmassa vaaditaan, että taiteilijoilla ja muilla tekijöillä on säilyttävä oikeus omiin teoksiinsa eikä niitä saa käyttää tekoälyjen pohjamateriaaleina ilman lupaa ja asianmukaisia tekijänoikeuskorvauksia.  

Vasemmistoliiton EU-vaalitavoite on myös se, että taiteen ja kulttuurin toimijoiden kansainvälistä liikkuvuutta on lisättävä ja kulttuurivientiä vahvistettava myös pienten, epäkaupallisten hankkeiden ja teosten kohdalla kaikilla taiteen ja kulttuurin aloilla. 

Ajamiamme toimenpiteitä tekoälyyn liittyen: 

 • Edistetään EU-tason sitovia sääntöjä tekoälyn käytölle luovassa työssä. Varmistetaan, että luovan työn tekijät saavat työstään asianmukaisen korvauksen ja turvataan heidän oikeutensa suhteessa tekemiinsä teoksiin. 
 • Ulotetaan esiintyvien taiteilijoiden tekijänoikeussuoja myös ääneen ja ulkonäköön. Edellytetään avoimuutta tekoälyn kouluttamiseen käytetyn materiaalin ja tekoälyllä tuotetun sisällön merkitsemiseen ja sanktioidaan väärinkäytökset. 
 • Korjataan sääntelyllä kilpailuvääristymää, joka syntyy luovan työn markkinoille, joilla tekoälyllä tuotetut tekijänoikeusvapaat teokset kilpailevat ihmisen tuottaman, tekijänoikeudella suojatun työn kanssa. 

Sisämarkkinat luovat työllisyyttä, vakautta ja kasvua koko unionille. Työskentelemme sääntöjen mukaisen maailmankaupan puolesta, missä EU luo standardeja, joilla on vaikutusta myös EU:n ulkopuolelle. Sisämarkkinat ovat avain Euroopan menestykseen. Vahvat ja tuottavat sisämarkkinat edistävät taloudellista kasvua ja hyvinvointia koko unionissa, mikä vahvistaa EU:n asemaa globaalina taloudellisena toimijana. 

Investoinnit koulutukseen, kulttuuriin, tutkimukseen ja kehitykseen ovat panostuksia tulevaisuuteen. Nämä investoinnit ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta Suomi selviytyisi globaalissa kilpailussa. RKP haluaa huomioida kulttuurin merkityksen taloudelle ja paikallisille yhteisöille EU:ssa. 

Haluamme että EU laati selkeät säännöt tekoälyn käytölle, jotta sen on turvallista, oikeudenmukaista ja inhimillistä. RKP tukee tekoälyn ja muun teknologisen kehityksen hyödyntämistä luovien alojen, kuten musiikin, menestyksen edistämiseksi. Kannustamme tutkimukseen ja kehitykseen, joka auttaa luomaan uusia työkaluja ja palveluita, parantamaan tuotantoa ja levittämään kulttuuria laajemmin. Tarvitsemme lisää tekoäly-osaajia mutta myös yleistä osaamista ja ymmärrystä siitä, miten tekoäly toimii.  

Elinvoimainen ja vahva kulttuurisektori rikastuttaa elämää, tukee hyvinvointia ja luo työpaikkoja ja yhteenkuuluvuutta. Haluamme, että kulttuuri on saavutettavaa ja tasavertaisesti saatavilla kaikille. Haluamme varmistaa kulttuuripolitiikkaa, joka tukee monimuotoisuutta ja laajaa kulttuuritarjontaa. 

 

Musiikin luovalla alkutuotannolla on neljä EU-vaalitavoitetta. Onko puolueenne näistä tavoitteista samaa mieltä? Jos ei, mistä asioista olette eri mieltä ja miksi?

Vaalitavoitteet ovat pääpiirteittäin kannatettavia. Sisämarkkinaa pitää edelleen kehittää, muun muassa toimiakseen entistä paremmin aineettomien hyödykkeiden ja digitaalisten palveluiden saralla. Talouskasvun jatkuminen edellyttää EU:ssa sekä työllisten määrän kasvattamista että tuottavuuden lisäämistä ja kulttuurialalla on hyödyntämätöntä potentiaalia talouskasvun luomiseksi. Euroopan on myös vaalittava arvojaan ja eurooppalaista kulttuuriperintöään. 

Miten puolueenne edistää näitä tavoitteita ja ylipäätään musiikin sekä luovien alojen aseman vahvistamista EU-politiikassa?

KD haluaa kaiken hyödyn irti sisämarkkinasta edistämällä muun muassa digitaalista sisämarkkinaa, jossa tekijänoikeudet turvataan. Eurooppa pärjää korkealla osaamisella, jota vaalitaan TKI-panostuksin ja työntekijöiden joustavaa liikkumista edistäen. Tässäkin luovat alat ovat osa ratkaisua. 


Teosto ja sen jäsenjärjestöt – Suomen Säveltäjät, Suomen Musiikintekijät ja Suomen Musiikkikustantajat – muodostavat yhdessä Musiikin luovan alkutuotannon edunvalvontarintaman. Ajamme yhteisiä tavoitteita musiikkialan hyväksi tulevaisuuden eurooppapolitiikkaan. 

Eurovaalien ennakkoäänestys on 29.5.–4.6. Varsinainen vaalipäivä on 9.6. 

Tutustu eurovaalitavoitteisiimme täältä. 

Jaa somessa
Lue lisää