Siirry sisältöön
Teoston toiminta
Toimimme vastuullisesti

Tavoitteenamme on, että Suomessa on hyvät edellytykset työskennellä luovalla alalla, tehdä ja käyttää musiikkia ammattimaisesti.

Hallinnoimme musiikin tekijöiden tekijänoikeuksia sekä edistämme kotimaista luovaa säveltaidetta. Varmistamme, että oikeudenhaltija-asiakkaamme, eli säveltäjät, sanoittajat ja musiikin kustantajat saavat korvaukset, kun heidän musiikkiaan käytetään.

Edustamme lähes 38 000 kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Musiikkia käyttäviä asiakkaita meillä on noin 30 000: radio- ja tv-yhtiöitä, tapahtumanjärjestäjiä, ravintoloita sekä muita yrityksiä ja yhteisöjä.

Jokapäiväistä työtämme ohjaavat arvomme:

 • Avoimuus: Toiminnan läpinäkyvyys ja tehokkuus ovat Teoston olemassaolon kulmakiviä.
 • Rohkeus: Meillä on halua uudistaa toimintaamme rohkeasti,
 • Tavoitteellisuus: tähtäämme luovan talouden elinvoimaisuuden ja uusien menestystarinoiden tukemiseen.

Visiomme: Kasvatamme musiikin kulttuurista ja kaupallista
merkitystä

Uusimme strategiamme syksyllä 2021 ja julkaisimme sen keväällä 2022. Strategiamme yhdistää kolme vahvasti perustehtäväämme liittyvää strategista tavoitetta ja kaksi mahdollistajaa.

Teoston strategia 2022-2025

Huolehdimme siitä, että musiikin tekijöillä on mahdollisuus keskittyä työhönsä. Keräämme tekijänoikeuskorvaukset heidän musiikkinsa käytöstä ja maksamme ne edelleen heille.

Huolehdimme musiikin tekijöiden oikeuksista kaikkialla maailmassa. Teostolla on vastavuoroisuussopimus yli 80 ulkomaisen tekijänoikeusjärjestön kanssa.

Tarjoamme kattavat myyntikanavat ja sopimukset suurimpien toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Keräämme ja tilitämme musiikin käytön korvaukset tehokkaasti. Meiltä musiikin tekijät saavat myös kansainväliset yhteistyöverkostot sekä heidän tarpeidensa mukaan joustavat palvelut taloudellisten oikeuksiensa hallinnointiin.

Musiikin käyttäjille tarjoamme laajan repertoaarin tunnettuja ja ihmisiä liikuttavia musiikkiteoksia, joista he saavat lisäarvoa toiminnalleen. Myönnämme luvat musiikin julkiseen esittämiseen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Laskutamme musiikin käytön korvaukset, käsittelemme raportit musiikin käytöstä ja tilitämme korvaukset niiden mukaisesti asiakkainamme oleville musiikin tekijöille ja musiikkikustantajille.

Edunvalvontamme tavoitteena on edistää säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien etuja tekijänoikeuksiin ja musiikkialan toimintaympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Seuraamme aktiivisesti musiikkialan toimintaympäristöä, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ajamme oikeudenomistajiemme etua sekä kansallisilla että kansainvälisillä areenoilla. Turvaamme musiikkialan toimintaedellytyksiä ja tarjoamme päättäjille laadukasta tietoa päätöksenteon pohjaksi. Järjestämme kotimaassa tapahtumia ja tapaamisia, joissa tuomme oikeudenomistajiemme äänen kuuluviin päättäjille. Osallistumme myös laajempiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja kampanjoihin.

Edunvalvonnassa toimimme yhteistyössä jäsenjärjestöjemme – Suomen Säveltäjien, Suomen Musiikintekijöiden ja Suomen Musiikkikustantajien kanssa. Vaikutamme aktiivisesti tekijänoikeusjärjestöjen ja luovan alan yhteenliittymissä sekä Suomessa että ulkomailla. Suomessa osallistumme Luovan alan tekijät ja yrittäjät ry:n vaikuttamistoimintaan. Teoston kansainväliseen yhteistyöverkostoon kuuluvat maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISAC sekä eurooppalainen GESAC.

Vuonna 2021 edunvalvontaamme leimasi koronapandemian vaikutuksien lieventäminen. Yhdessä muun musiikki- ja kulttuurialan kanssa pyrimme vaikuttamaan hallituksen tukipaketteihin, oikeudenmukaisiin rajoituksiin sekä tuomalla päättäjille ajantasaista tietoa luovan työn tekijöiden menetyksistä.

Toinen tärkeä teema oli tekijänoikeusdirektiivin (DSM) toimeenpano Suomen tekijänoikeuslakiin, jota valmisteltiin opetus- ja kulttuuriministeriössä. Pyrimme yhdessä muiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa vaikuttamaan siihen, että Suomen lainsäädäntö noudattelisi mahdollisimman hyvin eurooppalaisen direktiivin sanamuotoja ja olisi yhdenmukainen myös muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa.

Tärkeä edunvalvonnallinen teema oli myös yksityisen kopioinnin hyvitys, jonka leikkaamisen onnistuimme luovan alan yhteisponnistuksin torjumaan hallituksen budjettiriihen yhteydessä syksyllä 2021. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan siihen, että tekijänoikeuskorvaukset eivät enää leikkaisi taiteilijoiden työttömyysturvaa. Tavoite eteni merkittävästi alkuvuodesta 2022, kun hallitus lupasi muuttaa asetusta vuoden 2023 alusta alkaen.

Toimintaamme ohjaavat  yhdistyksen säännöt ja jäsenkokouksemme päätökset.

Toimintaamme ohjaavat lisäksi tekijänoikeuksiin ja niiden kollektiiviseen hallinnointiin liittyvä lainsäädäntö. Näistä keskeisiä ovat tekijänoikeuslaki, laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista, kilpailulainsäädäntö, yhdistyslaki, kirjanpitoa, tilintarkastusta ja tietosuojaa koskeva lainsäädäntö.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme kilpailusääntöjä. Koska olemme Suomessa määräävässä markkina-asemassa, meillä on erityinen velvollisuus varmistua siitä, etteivät sen toimet rajoita kilpailua. Käytännön toimintaohjeet löytyvät kilpailuoppaasta, johon myös olemme henkilöstömme perehdyttäneet.

Tietoturvallisuus eli tietosuojaan ja tietoturvaan kuuluvat asiat ovat keskeinen osa luotettavuuttammePyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden. Tietoturvallisuustoimintamme tukee liiketoimintaamme ja mainettamme sekä vastaa lain, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden asettamiin turvallisuusvaatimuksiin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Olemme kuvanneet henkilötietojen käsittelyämme Teoston tietosuojalausekkeessa. Tietoturvan keskeisimmät linjaukset olemme kirjanneet Teoston tietoturvapolitiikkaan ja sitä täydentäviin ohjeisiin, joihin olemme kouluttaneet myös koko henkilöstömme. Tietojen käsittelyn periaatteet olemme kirjanneet Teoston tietosuojaselosteeseen.

Olemme jäsenenä alan maailmanlaajuisessa kattojärjestössä CISAC:ssa, jonka sääntöihin ja ohjeisiin olemme sitoutuneet (Professional Rules for Musical Societies ja Binding Resolutions for Musical Societies). Lisäksi kuulumme eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen yhteenliittymä GESACiin.

Teoston jäsenkokous on yhdistyksen ylin päättävä elin. Jäsenistömme päättää jäsenkokouksessa toiminnan linjauksista ja nimittää hallituksen. Yhdistykseemme kuuluu noin 775 jäsentä. Vuoden aikana saimme noin parikymmentä uutta päättävää jäsentä.  Yhdistyksellämme on myös yhteisöjäseniä, joita ovat muun muassa Suomen Säveltäjät ry, Suomen Musiikintekijät ry, Suomen Musiikkikustantajat ry ja Suomen Kirjailijaliitto ry. Jokaisella jäsenellämme on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Jäsenkokouksen järjestämme kahdesti vuodessa.

Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, johtaa luovaa säveltaidetta edistävää yleistä toimintaa yhdistyksen piirissä, hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja vastata sen taloudesta, ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja ja valvoa yhdistyksen toimiston toimintaa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Teoston toimitusjohtajan tehtävistä ja valtuuksista päättää hallitus. Toimitusjohtaja johtaa yhteishallinnointiorganisaation päivittäistä hallintoa ja toimiston toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa tukee johtoryhmä. Jäsenkokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävistä on säädetty tarkemmin yhdistyksen säännöissä.

Teoston jatkuvuudenhallintaa koordinoi riskienhallintaryhmä, jossa ovat edustettuina liiketoiminnan eri osa-alueet. Jatkuvuudenhallinta perustuu jatkuvuudenhallintapolitiikkaan. Keskeisistä toiminnoista ylläpidämme dokumentoituja jatkuvuussuunnitelmia, joita päivitämme säännöllisesti.  Toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen koskee kaikkia prosessejamme ja toimintojamme, perustehtävien jatkuvuutta painottaen. Suunnitelmien mukaista toimintaa koulutetaan, harjoitellaan ja testataan säännöllisesti. Jatkuvuustavoitteiden toteutumista myös seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Koronapandemian jatkuessa pyrimme turvaamaan ensisijaisesti perustoiminnot, kuten tilitysten ajantasaisuuden. Tässä onnistuimmekin hyvin. Lisäksi panostimme kehityshankkeiden priorisointiin, jotta saimme edistettyä välttämättömiä kehityshankkeita kuten verkkopalveluiden uudistusta. Henkilöstömme työhyvinvoinnista huolehtiminen oli tärkeä jatkuvuutemme edellytys etätyöolosuhteissa. Henkilöstön vaihtuvuus vuoden aikana asetti jatkuvuuden hallinnan testiin, mutta keskeiset tehtävät kykenimme hoitamaan aiemmin tehtyjen varautumissuunnitelmien turvin.

Teosto on olemassa asiakkaitaan varten.  Yhdistämme kaksi tärkeintä asiakasryhmäämme: musiikin oikeudenomistajat sekä musiikkia käyttävät asiakkaat. Meillä on myös muita sidosryhmiä, joita tarvitsemme toimintamme kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen.  Siksi käymme sidosryhmiemme kanssa jatkuvaa vuoropuhelua. Toimimalla vastuullisesti pyrimme vastaamaan sidosryhmiemme odotuksiin.

Vuonna 2021 toteutimme palvelumme kehittämiseksi muun muassa laajan edunvalvonnan kyselyn sekä useita pienempiä haastattelututkimuksia. Seuraamme palveluidemme toimivuutta myös jatkuvalla NPS-kyselyllä, jonka avulla saamme palautetta asioinnin sujuvuudesta eri kanavissa. Haastattelimme kattavasti eri sidosryhmiä strategiatyömme yhteydessä. Haastattelujen kautta saimme arvokasta tietoa oikeudenomistajiemme ja käyttäjäasiakkaiden tarpeista. Lisäksi tutkimme suuren yleisön mielikuvaa vuosittain.

Tärkeimmät sidosryhmämme


Oikeudenomistajat: säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja musiikin kustantajat.

 • Avoin, läpinäkyvä ja vastuullinen asioiden hoito.
 • Oikeuksien tehokas ja kattava lisensointi.
 • Korvauksien tehokas ja luotettava tilitys.
 • Helppo asiointi ja yhteydenpito, hyvä tavoitettavuus
 • Ymmärrys ja tuki musiikkikustantajien liitetoiminnalle
 • Ymmärrettävä ja selkeä vuorovaikutus.
 • Aktiivinen edunvalvonta ja päätöksentekoon vaikuttaminen.
 • Alan puolustaminen julkisuudessa

Pyrimme toiminnassamme tiiviiseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen asiakastyöhön sekä asiakaspalvelun ja palvelukanavien aktiiviseen kehittämiseen. Rakennamme toimivat ja helposti käytettävät verkkopalvelut ja esitämme tiedot selkeästi. Teemme tehokasta edunvalvontaa ja parannamme musiikkityön edellytyksiä. 


Käyttäjäasiakkaat: radio- ja tv-yhtiöt, tapahtumanjärjestäjät, online-alustat, ravintolat sekä muut yritykset ja yhteisöt

 • Avoin, läpinäkyvä ja vastuullinen sopimusasioiden hoito.
 • Lisensoinnin oikeusvarmuus ja tasapuolisuus.
 • Helppo asiointi ja yhteydenpito, hyvä tavoitettavuus ja luotettava asiakaspalvelu.
 • Toimiva ja tehokas oikeuksien ostamisen prosessi.
 • Ymmärrettävä ja selkeä vuorovaikutus.

Pyrimme toiminnassamme tiiviiseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen asiakastyöhön sekä asiakaspalvelun ja palvelukanavien aktiiviseen kehittämiseen. Rakennamme toimivat ja helposti käytettävät verkkopalvelut ja esitämme tiedot selkeästi. Kehitämme lisensointituotteita ja ostoprosesseja jatkuvasti. 


Henkilöstö:

 • Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
 • Toimiva vuorovaikutus
 • Tasa-arvo, hyvä työilmapiiri ja työolot

Johdamme työhyvinvointia proaktiivisesti ja kehitämme johtamista ja esimiestyötä suunnitelmallisesti. Kannustamme henkilöstöä osaamisen kehittämiseen. 


Poliittiset päättäjät: kansanedustajat, Euroopan parlamentti ja komissio

 • Hyvä yhteistyö, päätösten valmistelua helpottava avoin tiedonsaanti ja vuorovaikutus.
 • Yhteisenä tavoitteena yhteiskunnan kokonaisedun mukaiset päätökset ja uudistukset.

Pidämme säännöllisesti yhteyttä ja järjestämme tapaamisia mm. erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa. Tarjoamme selkeää ja ymmärrettävää tietoa. Kulttuurikummitoiminta saattaa päättäjät yhteen oikeudenomistajien kanssa. Toimimme eurooppalaisen ja kansainvälisen kattojärjestöjen (GESAC & CISAC) vaikuttamistoiminnassa.


Viranomaiset: kilpailuviranomaiset, ministeriöt, patentti- ja rekisterihallitus

 •  Lakien ja säädösten noudattaminen Teoston toiminnassa.
 • Lainsäädäntövaikuttaminen ja asiantuntija-avun tarjoaminen toimialaa koskevissa asioissa.

Annamme tietoja ja apuamme avoimesti ja toimimme hyvässä vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa. Vastaamme tiedusteluihin nopeasti. Osallistumme lainvalmisteluhankkeisiin antamalla lausuntoja ja osallistumalla ministeriöiden asettamiin työryhmiin ja toimikuntiin. 


Suuri yleisö: kansalaiset, media

 • Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu.
 • Liiketoiminnan vastuullisuus ja   luotettavuus.
 • Teoston asiantuntemuksen tarjoaminen käyttöön eri viestinnän kanavissa.
 • Väärinkäytösten ja haittavaikutusten minimointi.

Viestimme avoimesti ja aktiivisesti eri kanavissa ja olemme valmiina dialogiin. Reagoimme nopeasti ja aktiivisesti kysymyksiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 


Tekijänoikeusalan organisaatiot: suomalaiset ja ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt, musiikkialan ja kulttuurin järjestöt, tekijänoikeusalan yhteistyöfoorumit, kansainväliset kattojärjestöt GESAC ja CISAC

 • Hyvä ja avoin yhteistyö.
 • Teoston asiantuntemuksen saaminen käyttöön.
 • Yhteisenä tavoitteena tekijänoikeusjärjestelmän ja kollektiivihallinnon toimivuudesta ja kestävyydestä huolehtiminen.

Osallistumme aktiivisesti yhteistyöhön ja erilaisiin hankkeisiin, tavoitteiden edistämiseen ja tapahtumiin. Toimimme eri järjestöjen hallituksissa ja päättävissä elimissä.

 

Toiminnallamme on laaja vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan

Elinvoimainen yhteiskunta

Musiikki on tärkeä osa ihmisten elämää ja yhteiskuntaa. Luomme Suomeen ympäristöä, joka mahdollistaa sekä musiikin monipuolisen kokemisen että ammattimaisen tekemisen. Kollektiivihallinto on tehokas tapa huolehtia musiikin säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja kustantajien oikeuksien toteutumisesta. Huolehdimme musiikin käytön sopimuksista eri käyttöyhteyksiin, ja käytöstä saatavien tekijänoikeuskorvausten tilittämisestä heille.

Sujuva liiketoiminta

Toimimme välittäjinä musiikin tekijöiden ja käyttäjien välillä: ilman sitä jokaisen musiikkia käyttävän tahon pitäisi sopia musiikin käytöstä erikseen jokaisen musiikin oikeudenomistajaan kanssa. Verkostomme ansiosta heidän käytössään on paitsi kaikki kotimainen, myös ulkomainen musiikki.

Luova talous

Musiikki tuottaa Suomeen työpaikkoja, liiketoimintaa, vientiä ja verotuloja. Musiikki tukee myös kansalaisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua, mikä toimii ennaltaehkäisevänä elementtinä ja vähentää terveyden- ja sosiaalihuollon kustannuksia .

Kulttuuri ja kansallinen identiteetti

Kannamme vastuuta musiikin monimuotoisuudesta ja tulevaisuuden tekijäsukupolvien toimintaedellytysten vahvistamisesta. Monimuotoinen musiikkikenttä tukee merkittävällä tavalla myös kansakunnan identiteetin ja kielen säilymistä, henkistä resilienssiä sekä kriisinkestävyyttä.

Teoston asiakkuus on täynnä mahdollisuuksia

Joskus kuulee Teostoa moitittavan vanhanaikaiseksi ja joustamattomaksi. Tietyiltä osin väite pitää paikkansa – monilta osin ei, kirjoittaa Teoston asiakaskokemusjohtaja Miia Engberg.

Lue lisää Teoston joustavasta asiakkuudesta

Lue lisää:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä