Siirry sisältöön
Teoston toiminta
Toimimme vastuullisesti

Tavoitteenamme on, että Suomessa on hyvät edellytykset työskennellä luovalla alalla, tehdä ja käyttää musiikkia ammattimaisesti.

Teosto hallinnoi  musiikin tekijöiden tekijänoikeuksia sekä edistää kotimaista luovaa säveltaidetta. Näin varmistamme, että Teoston oikeudenhaltija-asiakkaat, eli säveltäjät, sanoittajat ja musiikin kustantajat saavat korvaukset, kun heidän musiikkiaan käytetään.

Teosto edustaa lähes 36 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Musiikkia käyttäviä asiakkaita Teostolla on noin 30 000: radio- ja tv-yhtiöitä, tapahtumanjärjestäjiä, ravintoloita sekä muita yrityksiä ja yhteisöjä.

Jokapäiväistä työtämme ohjaavat arvomme:

 • Avoimuus: Toiminnan läpinäkyvyys ja tehokkuus ovat Teoston olemassaolon kulmakiviä.
 • Rohkeus: Meillä on halua uudistaa toimintaamme rohkeasti,
 • Tavoitteellisuus: tähtäämme luovan talouden elinvoimaisuuden ja uusien menestystarinoiden tukemiseen.

Visiomme: uuden tason tekijänoikeuspalvelut

Teoston strategia ja visio: uuden tason tekijänoikeuspalvelut

Teosto huolehtii siitä, että musiikin tekijöillä on mahdollisuus keskittyä työhönsä keräämällä korvaukset heidän musiikkinsa käytöstä ja maksamalla ne edelleen heille.

Huolehdimme musiikin tekijöiden oikeuksista kaikkialla maailmassa. Teostolla on vastavuoroisuussopimus noin 70 ulkomaisen tekijänoikeusjärjestön kanssa. Tarjoamme kattavat myyntikanavat ja sopimukset suurimpien toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Keräämme ja tilitämme musiikin käytön korvaukset tehokkaasti. Meiltä musiikin tekijät saavat myös kansainväliset yhteistyöverkostot sekä heidän tarpeidensa mukaan joustavat palvelut taloudellisten oikeuksiensa hallinnointiin.

Musiikin käyttäjille tarjoamme laajan repertoaarin tunnettuja ja ihmisiä liikuttavia musiikkiteoksia, joista he saavat lisäarvoa toiminnalleen. Myönnämme luvat musiikin julkiseen esittämiseen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Laskutamme musiikin käytön korvaukset, käsittelemme raportit musiikin käytöstä ja tilitämme korvaukset niiden mukaisesti asiakkainamme oleville musiikintekijöille ja musiikkikustantajille.

Teoston perustehtäviin kuuluu myös luovan säveltaiteen edistäminen Suomessa. Tätä tehtävää toteutamme mm. Teosto-rahaston sekä vuosittain jaettavan, jopa 40 000 euron arvoisen Teosto-palkinnon kautta.

Teoston kautta tuetaan sekä sen jäsenjärjestöjen (Suomen Musiikinkekijät, Suomen Säveltäjät) rahastoja sekä Musiikin Edistämissäätiötä ja Music Finlandia, joiden toiminnalla osaltaan edistetään luovaa säveltaidetta.

Teosto myöntää myös suoraan avustuksia luovan säveltaiteen tekemiseen. Teoston partituurimusiikin tuki on tarkoitettu kotimaisille nuotinnetuille teoksille ja sitä myöntää Teoston ohjelmistotoimikunta. Teoston sävellystilaustoimikunnan tuella edistetään kotimaista sävellystilaustoimintaa sekä uuden partituurimusiikin syntymistä.

Teoston edunvalvonnan tavoitteena on edistää kotimaista luovaa säveltaidetta sekä säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien etua tekijänoikeuksiin ja musiikkialan toimintaympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Seuraamme aktiivisesti musiikkialan toimintaympäristöä, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ajamme oikeudenomistajiemme etua sekä kansallisilla että kansainvälisillä areenoilla. Turvaamme musiikkialan toimintaedellytyksiä ja tarjoamme päättäjille laadukasta tietoa päätöksenteon pohjaksi. Järjestämme kotimaassa tapahtumia ja tapaamisia, joissa tuomme oikeudenomistajiemme äänen kuuluviin päättäjille. Teoston kulttuurikummi-toiminnassa päättäjät luovat luontevia yhteyksiä musiikintekijöihin, säveltäjiin ja kustantajiin. Osallistumme myös laajempiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja kampanjoihin.

Edunvalvonnassa toimimme yhteistyössä jäsenjärjestöjemme – Suomen Säveltäjien, Suomen Musiikintekijöiden ja Suomen Musiikkikustantajien kanssa. Vaikutamme aktiivisesti tekijänoikeusjärjestöjen ja luovan alan yhteenliittymissä sekä Suomessa että ulkomailla. Suomessa osallistumme Luovan alan tekijät ja yrittäjät Lyhty -projektin vaikuttamistoimintaan. Teoston kansainväliseen yhteistyöverkostoon kuuluvat maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISAC sekä eurooppalainen GESAC.

Teoston edunvalvonta keskittyi vuonna 2020 äkillisesti puhjenneeseen koronatilanteeseen ja kulttuuri- ja musiikkialan asemaan siinä. Musiikkiala yhdisti voimansa keväällä nopeasti ja loi yhteyksiä keskeisiin ministereihin. Alan tilannekuvaa pidettiin yllä Music Finlandissa ja huhtikuussa annettiin musiikkialan ehdotus kriisi- ja elvytyspaketiksi. Samaan aikaan vaikuttamistyötä tehtiin Luovan alan tekijät ja yrittäjät Lyhtyn osana, erityisesti koskien tekijöiden työttömyysturvaa. Alan tilanteesta käytiin keskustelua useissa tapahtumissa ja webinaareissa ja Teosto antoi asiaan liittyen useita lausuntoja. Myös Teoston kulttuurikummitoiminta jatkui digitaalisten webinaarien välityksellä koronasta huolimatta

Meneillään olevista lainsäädäntöhankkeista keskeisin oli Euroopan tekijänoikeusdirektiivi (DSM), jonka toimeenpano Suomessa eteni hitaasti. Sen puitteissa pidettiin yhteyttä ministeriön valmistelijoihin, julkaistiin blogeja ja artikkeleita. Myös yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmän uudistamista pyrittiin edistämään pitämällä tiiviisti yhteyttä ministeriön valmistelijoihin ja esittämällä erilaisia ratkaisumalleja.

Teoston toimintaa ohjaavat tekijänoikeuksiin ja niiden kollektiiviseen hallinnointiin liittyvä lainsäädäntö, joista keskeisiä ovat tekijänoikeuslaki, laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista, kilpailulainsäädäntö yhdistyslaki, kirjanpitoa, tilintarkastusta ja tietosuojaa koskeva lainsäädäntö.

Teosto noudattaa kaikessa toiminnassaan kilpailusääntöjä. Koska Teosto on Suomessa määräävässä markkina-asemassa, sillä on erityinen velvollisuus varmistua siitä, etteivät sen toimet rajoita kilpailua. Käytännön toimintaohjeet Teoston henkilöstölle olemme julkaisseet kilpailuoppaassa, joka on myös perehdytetty koko henkilöstölle.

Tietoturvallisuus on keskeinen osa Teoston luotettavuutta toimijana. Tietoturvallisuudella tarkoitamme tietosuojaan ja tietoturvaan kuuluvia asioita. Pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden. Teoston tietoturvallisuustoiminta tukee Teoston liiketoimintaa ja mainetta sekä vastaa lain, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden asettamiin turvallisuusvaatimuksiin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Olemme kuvanneet henkilötietojen käsittelyämme Teoston tietosuojalausekkeessa. Tietoturvan keskeisimmät linjaukset on kirjattu Teoston tietoturvapolitiikkaan ja sitä täydentäviin ohjeisiin, jotka on koulutettu koko henkilöstölle. Teoston tietojen käsittelyn periaatteet on kirjattu Teoston tietosuojaselosteeseen.

Toimintaamme ohjaavat lisäksi yhdistyksen säännöt ja Teoston jäsenkokouksen päätökset. Teosto on jäsen alan maailmanlaajuisessa kattojärjestössä CISAC:ssa ja on sitoutunut toiminnassaan CISAC:n sääntöihin ja ohjeisiin (Professional Rules for Musical Societies ja Binding Resolutions for Musical Societies). Lisäksi Teoston on eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen yhteenliittymän GESACin jäsen.

Teoston jäsenkokous on yhdistyksen ylin päättävä elin. Jäsenistö päättää jäsenkokouksessa toiminnan linjauksista ja nimittää hallituksen. Teostoon kuuluu reilu 700 jäsentä. Teostolla on myös yhteisöjäseniä, joita ovat muun muassa Suomen Säveltäjät ry, Suomen Musiikintekijät ry, Suomen Musiikkikustantajat ry ja Suomen Kirjailijaliitto ry. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Jäsenkokous pidetään kahdesti vuodessa.

Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, johtaa luovaa säveltaidetta edistävää yleistä toimintaa yhdistyksen piirissä, hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja vastata sen taloudesta, ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja ja valvoa yhdistyksen toimiston toimintaa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Teoston toimitusjohtajan tehtävistä ja valtuuksista päättää hallitus. Toimitusjohtaja johtaa yhteishallinnointiorganisaation päivittäistä hallintoa ja toimiston toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa tukee johtoryhmä. Jäsenkokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävistä on säädetty tarkemmin yhdistyksen säännöissä.

Teoston jatkuvuudenhallintaa koordinoi riskienhallintaryhmä, jossa ovat edustettuina liiketoiminnan eri osa-alueet. Vuonna 2019 rakensimme Teostolle kokonaisvaltaisen jatkuvuudenhallintapolitiikan​. Keskeisistä toiminnoista ylläpidämme dokumentoituja jatkuvuussuunnitelmia, joita päivitämme säännöllisesti.  Toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen koskee Teoston kaikkia prosesseja ja toimintoja, perustehtävien jatkuvuutta painottaen. Suunnitelmien mukaista toimintaa koulutetaan, harjoitellaan ja testataan säännöllisesti. Jatkuvuustavoitteiden toteutumista myös seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Vuonna 2020 koronapandemian seurauksena Teoston jatkuvuudenhallinta joutui testiin, kun koko työyhteisö siirtyi etätyöhön maaliskuussa. Jatkuvuudenhallinnan suunnitelmat tarkastettiin vuoden aikana kahteen otteeseen ja varauduttiin erityisesti sairastumisten tuomaan resurssivajeeseen. Kaikki Teoston ydintoiminnot saatiin vuoden aikana toteutettua suunnitellusti eikä katkoksia jatkuvuuteen tullut.

Teosto on olemassa sidosryhmiään varten. Tarvitsemme sidosryhmiämme myös siihen, että kehitymme jatkuvasti. Siksi käymme sidosryhmien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua. Toimimalla vastuullisesti pyrimme vastaamaan sidosryhmiemme odotuksiin.

Tärkeimmät sidosryhmämme


Oikeudenomistajat: säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja musiikin kustantajat.

 • Avoin, läpinäkyvä ja vastuullinen asioiden hoi ja to.
 • Korvauksien tehokas ja luotettava tilitys.
 • Oikeuksien tehokas ja kattava lisensointi.
 • Helppo asiointi ja yhteydenpito, hyvä tavoitettavuus ja luotettava asiakaspalvelu.
 • Ymmärrettävä ja selkeä vuorovaikutus.
 • Aktiivinen edunvalvonta kotimaassa ja EU-tasolla

Pyrimme toiminnassamme tiiviiseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen asiakastyöhön sekä asiakaspalvelun ja palvelukanavien aktiiviseen kehittämiseen. Rakennamme toimivat ja helposti käytettävät verkkopalvelut ja esitämme tiedot selkeästi. Teemme tehokasta edunvalvontaa ja parannamme musiikkityön edellytyksiä. 


Käyttäjäasiakkaat: radio- ja tv-yhtiöt, tapahtumanjärjestäjät, online-alustat, ravintolat sekä muut yritykset ja yhteisöt

 • Avoin, läpinäkyvä ja vastuullinen sopimusasioiden hoito.
 • Lisensoinnin oikeusvarmuus ja tasapuolisuus.
 • Helppo asiointi ja yhteydenpito, hyvä tavoitettavuus ja luotettava asiakaspalvelu.
 • Toimiva ja tehokas oikeuksien ostamisen prosessi.
 • Ymmärrettävä ja selkeä vuorovaikutus.

Pyrimme toiminnassamme tiiviiseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen asiakastyöhön sekä asiakaspalvelun ja palvelukanavien aktiiviseen kehittämiseen. Rakennamme toimivat ja helposti käytettävät verkkopalvelut ja esitämme tiedot selkeästi. Kehitämme lisensointituotteita ja ostoprosesseja jatkuvasti. 


Henkilöstö:

 • Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
 • Toimiva vuorovaikutus
 • Tasa-arvo, hyvä työilmapiiri ja työolot

Johdamme työhyvinvointia proaktiivisesti ja kehitämme johtamista ja esimiestyötä suunnitelmallisesti. Kannustamme henkilöstöä osaamisen kehittämiseen. 


Poliittiset päättäjät: kansanedustajat, Euroopan parlamentti ja komissio

 • Hyvä yhteistyö, päätösten valmistelua helpottava avoin tiedonsaanti ja vuorovaikutus.
 • Yhteisenä tavoitteena yhteiskunnan kokonaisedun mukaiset päätökset ja uudistukset.

Pidämme säännöllisesti yhteyttä ja järjestämme tapaamisia mm. erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa. Tarjoamme selkeää ja ymmärrettävää tietoa. Kulttuurikummitoiminta saattaa päättäjät yhteen oikeudenomistajien kanssa. Toimimme eurooppalaisen ja kansainvälisen kattojärjestöjen (GESAC & CISAC) vaikuttamistoiminnassa.


Viranomaiset: kilpailuviranomaiset, ministeriöt, patentti- ja rekisterihallitus

 •  Lakien ja säädösten noudattaminen Teoston toiminnassa.
 • Lainsäädäntövaikuttaminen ja asiantuntija-avun tarjoaminen toimialaa koskevissa asioissa.

Annamme tietoja ja apuamme avoimesti ja toimimme hyvässä vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa. Vastaamme tiedusteluihin nopeasti. Osallistumme lainvalmisteluhankkeisiin antamalla lausuntoja ja osallistumalla ministeriöiden asettamiin työryhmiin ja toimikuntiin. 


Suuri yleisö: kansalaiset, media

 • Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu.
 • Liiketoiminnan vastuullisuus ja   luotettavuus.
 • Teoston asiantuntemuksen tarjoaminen käyttöön eri viestinnän kanavissa.
 • Väärinkäytösten ja haittavaikutusten minimointi.

Viestimme avoimesti ja aktiivisesti eri kanavissa ja olemme valmiina dialogiin. Reagoimme nopeasti ja aktiivisesti kysymyksiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 


Tekijänoikeusalan organisaatiot: suomalaiset ja ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt, musiikkialan ja kulttuurin järjestöt, tekijänoikeusalan yhteistyöfoorumit, kansainväliset kattojärjestöt GESAC ja CISAC

 • Hyvä ja avoin yhteistyö.
 • Teoston asiantuntemuksen saaminen käyttöön.
 • Yhteisenä tavoitteena tekijänoikeusjärjestelmän ja kollektiivihallinnon toimivuudesta ja kestävyydestä huolehtiminen.

Osallistumme aktiivisesti yhteistyöhön ja erilaisiin hankkeisiin, tavoitteiden edistämiseen ja tapahtumiin. Toimimme eri järjestöjen hallituksissa ja päättävissä elimissä.

 

Toiminnallamme on laaja vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan

Elinvoimainen yhteiskunta

Musiikki on tärkeä osa ihmisten elämää ja yhteiskuntaa. Luomme Suomeen ympäristöä, joka mahdollistaa sekä musiikin monipuolisen kokemisen että ammattimaisen tekemisen. Kollektiivihallinto on tehokas tapa huolehtia musiikin säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja kustantajien oikeuksien toteutumisesta. Teosto huolehtii heidän oikeuksiensa lisensoinnista eri käyttöyhteyksiin, ja käytöstä saatavien tekijänoikeuskorvausten tilittämisestä heille.

Sujuva liiketoiminta

Teosto toimii välittäjinä musiikin tekijöiden ja käyttäjien välillä: ilman sitä jokaisen musiikkia käyttävän tahon pitäisi sopia musiikin käytöstä erikseen jokaisen musiikin oikeudenomistajaan kanssa. Teoston verkoston ansiosta heidän käytössään on paitsi kaikki kotimainen, myös ulkomainen musiikki.

Luova talous

Musiikki tuottaa Suomen työpaikkoja, liiketoimintaa, vientiä ja verotuloja. Musiikki tukee myös kansalaisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua.

Kulttuuri ja kansallinen identiteetti

Musiikki tukee merkittävällä tavalla myös kansakunnan identiteetin ja kielen säilymistä sekä monipuolista kulttuuriympäristöä.

Miia Engberg
Teosto on olemassa asiakkaitaan varten

Teosto on asiakkaidensa perustama, voittoa tavoittelematon järjestö, joten asiakkaiden tyytyväisyys on sen olemassaolon edellytys.

Lue lisää asiakaskokemuksen kehittämisestä Teostossa

Lue lisää:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä