Siirry sisältöön
Teoston toiminta
Toimimme vastuullisesti

Tavoitteenamme on, että Suomessa on hyvät edellytykset työskennellä luovalla alalla, tehdä ja käyttää musiikkia ammattimaisesti.

Hallinnoimme musiikin tekijöiden tekijänoikeuksia sekä edistämme kotimaista luovaa säveltaidetta. Varmistamme, että oikeudenhaltija-asiakkaamme, eli säveltäjät, sanoittajat ja musiikin kustantajat saavat korvaukset, kun heidän musiikkiaan käytetään.

Edustamme noin 39 000 kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Musiikkia käyttäviä asiakkaita meillä on noin 30 000: radio- ja tv-yhtiöitä, tapahtumanjärjestäjiä, ravintoloita sekä muita yrityksiä ja yhteisöjä.

Jokapäiväistä työtämme ohjaavat arvomme:

 • Avoimuus: Toiminnan läpinäkyvyys ja tehokkuus ovat Teoston olemassaolon kulmakiviä.
 • Rohkeus: Meillä on halua uudistaa toimintaamme rohkeasti,
 • Tavoitteellisuus: tähtäämme luovan talouden elinvoimaisuuden ja uusien menestystarinoiden tukemiseen.

Visiomme: Kasvatamme musiikin kulttuurista ja kaupallista
merkitystä

Teoston strategiassa korostuu musiikin merkityksen kasvattaminen yhteiskunnassa. Strategiamme muodostuu kolmesta keskeisestä tavoitteesta sekä kahdesta näitä mahdollistavasta tekijästä.

Teoston strategia 2022-2025

Huolehdimme siitä, että musiikin tekijöillä on mahdollisuus keskittyä työhönsä. Keräämme tekijänoikeuskorvaukset heidän musiikkinsa käytöstä ja maksamme ne edelleen heille.

Huolehdimme musiikin tekijöiden oikeuksista kaikkialla maailmassa. Teostolla on vastavuoroisuussopimus yli 80 ulkomaisen tekijänoikeusjärjestön kanssa.

Tarjoamme kattavat myyntikanavat ja sopimukset suurimpien toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Keräämme ja tilitämme musiikin käytön korvaukset tehokkaasti. Meiltä musiikin tekijät saavat myös kansainväliset yhteistyöverkostot sekä heidän tarpeidensa mukaan joustavat palvelut taloudellisten oikeuksiensa hallinnointiin.

Musiikin käyttäjille tarjoamme laajan repertoaarin tunnettuja ja ihmisiä liikuttavia musiikkiteoksia, joista he saavat lisäarvoa toiminnalleen. Myönnämme luvat musiikin julkiseen esittämiseen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Laskutamme musiikin käytön korvaukset, käsittelemme raportit musiikin käytöstä ja tilitämme korvaukset niiden mukaisesti asiakkainamme oleville musiikin tekijöille ja musiikkikustantajille.

Edunvalvontamme tavoitteena on edistää säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien etuja tekijänoikeuksiin ja musiikkialan toimintaympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Seuraamme aktiivisesti musiikkialan toimintaympäristöä, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ajamme oikeudenomistajiemme etua sekä kansallisilla että kansainvälisillä areenoilla. Turvaamme musiikkialan toimintaedellytyksiä ja tarjoamme päättäjille laadukasta tietoa päätöksenteon pohjaksi. Järjestämme kotimaassa tapahtumia ja tapaamisia, joissa tuomme oikeudenomistajiemme äänen kuuluviin päättäjille. Osallistumme myös laajempiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja kampanjoihin.

Edunvalvonnassa toimimme yhteistyössä jäsenjärjestöjemme – Suomen Säveltäjien, Suomen Musiikintekijöiden ja Suomen Musiikkikustantajien – kanssa. Vaikutamme aktiivisesti luovan alan yhteenliittymissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Suomessa osallistumme Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry:n vaikuttamistoimintaan. Kansainväliseen yhteistyöverkostoomme kuuluvat maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISAC sekä eurooppalainen GESAC.

Vuonna 2022 Teoston edunvalvonta keskittyi EU:n tekijänoikeusdirektiivin (DSM) kansalliseen toimeenpanoon. Viestimme prosessista aktiivisesti, annoimme lausuntoja ja olimme kuultavana useissa eduskunnan valiokunnissa. Päätavoitteemme on vuodesta 2019 asti ollut, että muutokset Suomen tekijänoikeuslakiin tehtäisiin mahdollisimman pitkälle EU:n jäsenvaltioiden yleisen linjan mukaisesti, jotta kansallinen toimeenpano vastaisi direktiivin tarkoitusta ja vahvistaisi tekijöiden omaisuudensuojaa. Eduskunta hyväksyi 27.2.2023 tekijänoikeuslain uudistuksen, joka on suurelta osin Teoston ajamien tavoitteiden mukainen.

Alkuvuodesta 2022 toteutui Teoston pitkäaikainen vaikuttamistavoite, kun tekijänoikeuskorvausten vaikutus työttömyysturvan sovittelussa päätettiin sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä poistaa. Muutos astui voimaan vuoden 2023 alussa.

Koronapandemian hellittäessä otettaan, yhteiskunnan rajoituksiin liittyvää vaikuttamistyötä voitiin edunvalvonnassa vähentää. Samalla haluttiin kuitenkin muistuttaa pandemiarajoitusten pitkäaikaisista vaikutuksista luovalle alalle.

Musiikkialan merkityksestä yhteiskunnassa viestittiin muun muassa yhdessä Gramexin kanssa avatulla uudella Musiikkiala.fi -sivustolla. Yhdessä musiikkialan järjestöjen kanssa järjestettiin myös Flow Talks -paneelikeskustelu sekä poliitikkopaneeli Music X Media -tapahtumassa.

Kevään 2022 aikana aloitettiin jo seuraaviin eduskuntavaaleihin valmistautuminen. Laadimme yhteiset hallitusohjelmatavoitteet kolmen jäsenjärjestömme (Suomen Säveltäjät, Suomen Musiikintekijät ja Suomen Musiikkikustantajat) kanssa ja käynnistimme työn niiden viestimiseksi puolueille. Yhteistyötä tehtiin laajasti myös muiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa sekä muun muassa Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry:n piirissä.

Toimintaamme ohjaavat  yhdistyksen säännöt ja jäsenkokouksemme päätökset.

Toimintaamme ohjaavat lisäksi tekijänoikeuksiin ja niiden kollektiiviseen hallinnointiin liittyvä lainsäädäntö, kilpailulainsäädäntö, yhdistyslaki, kirjanpitoa, tilintarkastusta ja tietosuojaa sekä työelämää koskeva lainsäädäntö.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme kilpailusääntöjä. Koska olemme Suomessa määräävässä markkina-asemassa, meillä on erityinen velvollisuus varmistua siitä, ettei toimintamme rajoita kilpailua. Käytännön toimintaohjeet löytyvät kilpailuoppaasta, johon myös olemme henkilöstömme perehdyttäneet.

Tietoturvallisuus eli tietosuojaan ja tietoturvaan kuuluvat asiat ovat keskeinen osa luotettavuuttammePyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden. Tietoturvallisuustoimintamme tukee liiketoimintaamme ja mainettamme sekä vastaa lain, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden asettamiin turvallisuusvaatimuksiin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Olemme kuvanneet henkilötietojen käsittelyämme Teoston tietosuojalausekkeessa. Tietoturvan keskeisimmät linjaukset olemme kirjanneet Teoston tietoturvapolitiikkaan ja sitä täydentäviin ohjeisiin, joihin olemme kouluttaneet myös koko henkilöstömme. Tietojen käsittelyn periaatteet olemme kirjanneet Teoston tietosuojaselosteeseen.

Olemme jäsenenä alan maailmanlaajuisessa kattojärjestössä CISAC:ssa, jonka sääntöihin ja ohjeisiin olemme sitoutuneet (Professional Rules for Musical Societies ja Binding Resolutions for Musical Societies). Lisäksi kuulumme eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen yhteenliittymä GESACiin.

Kahdesti vuodessa järjestettävä jäsenkokous on Teoston ylin päättävä elin. Jäsenistömme päättää kokouksessa toiminnan linjauksista ja nimittää hallituksen. Yhdistykseemme kuuluu noin 900 päättävää jäsentä. Vuoden aikana saimme ennätyksellisen paljon eli yli sata uutta jäsenhakemusta.  Yhdistyksellämme on myös yhteisöjäseniä, joita ovat muun muassa Suomen Säveltäjät ry, Suomen Musiikintekijät ry, Suomen Musiikkikustantajat ry ja Suomen Kirjailijaliitto ry. Jokaisella jäsenellämme on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

Yhdistyksemme hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, johtaa luovaa säveltaidetta edistävää yleistä toimintaa, hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja vastata sen taloudesta, ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja sekä valvoa yhdistyksen toimiston toimintaa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Teoston toimitusjohtajan tehtävistä ja valtuuksista päättää hallitus. Toimitusjohtaja johtaa yhteishallinnointiorganisaation päivittäistä hallintoa ja toimiston toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa tukee johtoryhmä. Jäsenkokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävistä on säädetty tarkemmin yhdistyksen säännöissä.

Teoston jatkuvuudenhallintaa koordinoi riskienhallintaryhmä, jossa ovat edustettuina liiketoiminnan ja tukitoimintojen eri osa-alueet. Riskienhallintaryhmä tekee hallitukselle kaksi kertaa vuodessa arvion pääriskeistä ja niiden kehityksestä.

Jatkuvuudenhallinta perustuu jatkuvuudenhallintapolitiikkaan. Toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen koskee kaikkia prosessejamme ja toimintojamme, perustehtävien jatkuvuutta painottaen. Keskeisistä toiminnoista ylläpidämme dokumentoituja jatkuvuussuunnitelmia, joita päivitämme säännöllisesti. Suunnitelmien mukaista toimintaa koulutetaan, harjoitellaan ja testataan säännöllisesti.

Teosto on olemassa asiakkaitaan varten.  Yhdistämme kaksi tärkeintä asiakasryhmäämme: musiikin oikeudenomistajat sekä musiikkia käyttävät asiakkaat. Meillä on myös muita sidosryhmiä, joita tarvitsemme toimintamme kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen.  Siksi käymme sidosryhmiemme kanssa jatkuvaa vuoropuhelua. Toimimalla vastuullisesti pyrimme vastaamaan sidosryhmiemme odotuksiin.

Strategiamme mukaisesti parannamme palveluitamme asiakasymmärrykseen perustuen. Toteutamme sekä oikeudenomistajille että musiikin käyttäjäasiakkaille säännöllistä mittausta asioinnin sujuvuudesta (CES, Customer Effort Score) sekä tutkimme myös asiakastyytyväisyyttä vuosittain. Vuonna 2022 selvitimme erityisesti nuorten musiikintekijöiden ja säveltäjien tarpeita ja odotuksia sekä haastattelimme musiikkia käyttäviä asiakkaitamme. Aktiivisella vuoropuhelulla kasvatimme myös ymmärrystämme merkittävien musiikkia käyttävien asiakkaidemme ja musiikkikustantajien liiketoiminnasta. Suuren yleisön mielikuvaa tutkimme vuosittain Taloustutkimuksen toteuttamalla mielikuvatutkimuksella.

Tärkeimmät sidosryhmämme


Oikeudenomistajat: säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja musiikin kustantajat

 • Avoin, läpinäkyvä ja vastuullinen asioiden hoito.
 • Oikeuksien tehokas ja kattava lisensointi.
 • Korvauksien tehokas ja luotettava tilitys.
 • Helppo asiointi ja yhteydenpito, hyvä tavoitettavuus
 • Ymmärrys ja tuki musiikkikustantajien liitetoiminnalle
 • Ymmärrettävä ja selkeä vuorovaikutus.
 • Aktiivinen edunvalvonta ja päätöksentekoon vaikuttaminen.

Pyrimme toiminnassamme tiiviiseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen asiakastyöhön sekä asiakaspalvelun ja palvelukanavien aktiiviseen kehittämiseen. Rakennamme toimivat ja helposti käytettävät verkkopalvelut ja esitämme tiedot selkeästi. Teemme tehokasta edunvalvontaa ja parannamme musiikkityön edellytyksiä. 


Käyttäjäasiakkaat: radio- ja tv-yhtiöt, tapahtumanjärjestäjät, online-alustat, ravintolat sekä muut yritykset ja yhteisöt

 • Avoin, läpinäkyvä ja vastuullinen sopimusasioiden hoito.
 • Lisensoinnin oikeusvarmuus ja tasapuolisuus.
 • Helppo asiointi ja yhteydenpito, hyvä tavoitettavuus ja luotettava asiakaspalvelu.
 • Toimiva ja tehokas oikeuksien ostamisen prosessi.
 • Ymmärrettävä ja selkeä vuorovaikutus.

Pyrimme toiminnassamme tiiviiseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen asiakastyöhön sekä asiakaspalvelun ja palvelukanavien aktiiviseen kehittämiseen. Rakennamme toimivat ja helposti käytettävät verkkopalvelut ja esitämme tiedot selkeästi. Kehitämme lisensointituotteita ja ostoprosesseja jatkuvasti. 


Henkilöstö

 • Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
 • Toimiva vuorovaikutus
 • Tasa-arvo, hyvä työilmapiiri ja työolot

Johdamme työhyvinvointia proaktiivisesti ja kehitämme johtamista ja esimiestyötä suunnitelmallisesti. Kannustamme henkilöstöä osaamisen kehittämiseen. 


Poliittiset päättäjät: kansanedustajat, Euroopan parlamentti ja komissio

 • Hyvä yhteistyö, päätösten valmistelua helpottava avoin tiedonsaanti ja vuorovaikutus.
 • Yhteisenä tavoitteena yhteiskunnan kokonaisedun mukaiset päätökset ja uudistukset.

Pidämme säännöllisesti yhteyttä ja järjestämme tapaamisia mm. erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa. Tarjoamme selkeää ja ymmärrettävää tietoa. Kulttuurikummitoiminta saattaa päättäjät yhteen oikeudenomistajien kanssa. Toimimme eurooppalaisen ja kansainvälisen kattojärjestöjen (GESAC & CISAC) vaikuttamistoiminnassa.


Viranomaiset: kilpailuviranomaiset, ministeriöt, patentti- ja rekisterihallitus

 •  Lakien ja säädösten noudattaminen Teoston toiminnassa
 • Lainsäädäntövaikuttaminen ja asiantuntija-avun tarjoaminen toimialaa koskevissa asioissa

Annamme tietoja ja apuamme avoimesti ja toimimme hyvässä vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa. Vastaamme tiedusteluihin nopeasti. Osallistumme lainvalmisteluhankkeisiin antamalla lausuntoja ja osallistumalla ministeriöiden asettamiin työryhmiin ja toimikuntiin. 


Suuri yleisö: kansalaiset, media

 • Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu
 • Liiketoiminnan vastuullisuus ja   luotettavuus
 • Teoston asiantuntemuksen tarjoaminen käyttöön eri viestinnän kanavissa
 • Väärinkäytösten ja haittavaikutusten minimointi

Viestimme avoimesti ja aktiivisesti eri kanavissa ja olemme valmiina dialogiin. Reagoimme nopeasti ja aktiivisesti kysymyksiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 


Tekijänoikeusalan organisaatiot: suomalaiset ja ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt, musiikkialan ja kulttuurin järjestöt, tekijänoikeusalan yhteistyöfoorumit, kansainväliset kattojärjestöt GESAC ja CISAC

 • Hyvä ja avoin yhteistyö
 • Teoston asiantuntemuksen saaminen käyttöön
 • Yhteisenä tavoitteena tekijänoikeusjärjestelmän ja kollektiivihallinnon toimivuudesta ja kestävyydestä huolehtiminen

Osallistumme aktiivisesti yhteistyöhön ja erilaisiin hankkeisiin, tavoitteiden edistämiseen ja tapahtumiin. Toimimme eri järjestöjen hallituksissa ja päättävissä elimissä.

 

Toiminnallamme on laaja vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan

Elinvoimainen yhteiskunta

Musiikki on tärkeä osa ihmisten elämää ja yhteiskuntaa. Luomme Suomeen ympäristöä, joka mahdollistaa musiikin monipuolisen kokemisen ja sen ammattimaisen tekemisen. Kollektiivihallinto on tehokas tapa huolehtia musiikin säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja kustantajien oikeuksien toteutumisesta. Huolehdimme musiikin käytön sopimuksista eri käyttöyhteyksiin, ja käytöstä saatavien tekijänoikeuskorvausten tilittämisestä heille.

Sujuva liiketoiminta

Toimimme välittäjinä musiikin tekijöiden ja käyttäjien välillä: ilman tätä jokaisen musiikkia käyttävän tahon pitäisi sopia musiikin käytöstä erikseen jokaisen oikeudenomistajaan kanssa. Verkostomme ansiosta heidän käytössään on paitsi kaikki kotimainen, myös ulkomainen musiikki.

Luova talous

Musiikki tuottaa Suomeen työpaikkoja, liiketoimintaa, vientiä ja verotuloja. Musiikki tukee myös kansalaisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua, mikä toimii ennaltaehkäisevänä elementtinä ja vähentää terveyden- ja sosiaalihuollon kustannuksia. Toimimme yhdessä muun musiikki- ja kulttuurialan kanssa toistemme elinvoimaisuutta ruokkien.

Kulttuuri ja kansallinen identiteetti

Kannamme vastuuta musiikin monimuotoisuudesta ja tulevaisuuden tekijäsukupolvien toimintaedellytysten vahvistamisesta. Monimuotoinen musiikkikenttä tukee merkittävällä tavalla myös kansakunnan identiteetin ja kielen säilymistä, henkistä resilienssiä sekä kriisinkestävyyttä.

Teosto tukee ukrainalaisia taiteilijoita kriisissä

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan oli suuri järkytys myös kansainväliselle kulttuurialan yhteisölle. Teosto teki keväällä 2022 lahjoituksen kattojärjestönsä CISACin perustamaan #CreatorsForUkraine hätäapurahastoon, jolla autetaan ukrainalaisia taiteilijoita ja heidän perheitään. Lisäksi osallistuimme kansainvälisiin vetoomuskampanjoihin sodan vastustamiseksi.

Lue lisää #creatorsforukraine hankkeesta

Lue lisää:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!