Siirry sisältöön
Toimimme vastuullisesti

Tavoitteenamme on, että Suomessa on hyvät edellytykset työskennellä luovalla alalla, tehdä ja käyttää musiikkia ammattimaisesti. Hallinnoimme musiikin tekijöiden tekijänoikeuksia sekä edistämme kotimaista luovaa säveltaidetta. Varmistamme, että Teoston oikeudenhaltija-asiakkaat, eli säveltäjät, sanoittajat ja musiikin kustantajat saavat korvaukset, kun heidän musiikkiaan käytetään.

Teosto on edustaa noin 33 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Musiikkia käyttäviä asiakkaita Teostolla on noin 30 000: radio- ja tv-yhtiöitä, tapahtumanjärjestäjiä, ravintoloita sekä muita yrityksiä ja yhteisöjä.

Jokapäiväistä työtämme ohjaavat arvomme:

 • Avoimuus: Toiminnan läpinäkyvyys ja tehokkuus ovat Teoston olemassaolon kulmakiviä.
 • Rohkeus: Meillä on halua uudistaa toimintaamme rohkeasti,
 • Tavoitteellisuus: tähtäämme luovan talouden elinvoimaisuuden ja uusien menestystarinoiden tukemiseen.

Visiomme: uuden tason tekijänoikeuspalvelut

Teosto huolehtii siitä, että musiikin tekijöillä on mahdollisuus keskittyä työhönsä keräämällä korvaukset heidän musiikkinsa käytöstä ja maksamalla ne edelleen heille.

Huolehdimme musiikin tekijöiden oikeuksista kaikkialla maailmassa. Teostolla on vastavuoroisuussopimus noin 70 ulkomaisen tekijänoikeusjärjestön kanssa. Tarjoamme kattavat myyntikanavat ja sopimukset suurimpien toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Keräämme ja tilitämme musiikin käytön korvaukset tehokkaasti. Meiltä musiikin tekijät saavat myös kansainväliset yhteistyöverkostot sekä heidän tarpeidensa mukaan joustavat palvelut taloudellisten oikeuksiensa hallinnointiin.

Musiikin käyttäjille tarjoamme laajan repertoaarin tunnettuja ja ihmisiä liikuttavia musiikkiteoksia, joista he saavat lisäarvoa toiminnalleen. Myönnämme luvat musiikin julkiseen esittämiseen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Laskutamme musiikin käytön korvaukset, käsittelemme raportit musiikin käytöstä ja tilitämme korvaukset niiden mukaisesti asiakkainamme oleville musiikintekijöille ja musiikkikustantajille.

Luovan säveltaiteen edistämistä Teosto toteuttaa mm. Teosto-rahaston sekä vuosittain jaettavan, jopa 40 000 euron arvoisen Teosto-palkinnon kautta.

Teoston edunvalvonnan tavoitteena on edistää kotimaista luovaa säveltaidetta sekä säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien etua tekijänoikeuksiin ja musiikkialan toimintaympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Seuraamme aktiivisesti musiikkialan toimintaympäristöä, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ajamme oikeudenomistajiemme etua sekä kansallisilla että kansainvälisillä areenoilla. Turvaamme musiikkialan toimintaedellytyksiä ja tarjoamme päättäjille laadukasta tietoa päätöksenteon pohjaksi. Järjestämme kotimaassa tapahtumia ja tapaamisia, joissa tuomme oikeudenomistajiemme äänen kuuluviin päättäjille. Teoston kulttuurikummi-toiminnassa päättäjät luovat luontevia yhteyksiä musiikintekijöihin, säveltäjiin ja kustantajiin. Osallistumme myös laajempiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja kampanjoihin.

Edunvalvonnassa toimimme yhteistyössä jäsenjärjestöjemme – Suomen Säveltäjien, Suomen Musiikintekijöiden ja Suomen Musiikkikustantajien kanssa. Yhteisistä kannoistamme sovimme mm. yhteiskuntasuhdetyöryhmässä.

Toimimme aktiivisesti tekijänoikeusjärjestöjen ja luovan alan yhteenliittymissä sekä Suomessa että ulkomailla. Suomessa osallistumme aktiivisesti Luovan alan tekijät ja yrittäjät Lyhty -projektin vaikuttamistoimintaan. Teoston kansainväliseen yhteistyöverkostoon kuuluvat maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISAC sekä eurooppalainen GESAC.

Vuonna 2019 keskeistä oli vaikuttaminen uuteen, loppukeväästä 2019 laadittuun hallitusohjelmaan. Koko vaalikauden 2019-2023 tärkeimmiksi teemoiksi nousivat

 • Musiikkityön kannustava pohja; erityisesti työttömyysetuuksien parantaminen ja YEL-järjestelmän kehittäminen
 • Reilut pelisäännöt sisältömarkkinoille myös digitaalisissa ympäristöissä, erityisesti EU:n tekijänoikeusdirektiivin ripeä ja kattava implementointi Suomessa.
 • Luovan talouden investoinnit Suomessa, mm. yksityisen kopioinnin hyvityksen säilyttäminen ja uusi Creative Business Finland -ohjelma.

Päättäjiä tapasimme vuonna 2019 sekä eduskunnan sivistysvaliokunnassa, Euroopan parlamentissa sekä vapaamuotoisissa tilaisuuksissa mm. kulttuurikummitoiminnan puitteissa.

Teoston toimintaa ohjaavat tekijänoikeuksiin ja niiden kollektiiviseen hallinnointiin liittyvä lainsäädäntö, joista keskeisiä ovat tekijänoikeuslaki, laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista, kilpailulainsäädäntö yhdistyslaki, kirjanpitoa, tilintarkastusta ja tietosuojaa koskeva lainsäädäntö.

Teosto noudattaa kaikessa toiminnassaan kilpailusääntöjä. Koska Teosto on Suomessa määräävässä markkina-asemassa, sillä on erityinen velvollisuus varmistua siitä, etteivät sen toimet rajoita kilpailua. Käytännön toimintaohjeet Teoston henkilöstölle olemme julkaisseet kilpailuoppaassa, joka on myös perehdytetty koko henkilöstölle.

Tietoturvallisuus on keskeinen osa Teoston luotettavuutta toimijana. Tietoturvallisuudella tarkoitamme tietosuojaan ja tietoturvaan kuuluvia asioita. Pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden. Teoston tietoturvallisuustoiminta tukee Teoston liiketoimintaa ja mainetta sekä vastaa lain, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden asettamiin turvallisuusvaatimuksiin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Olemme kuvanneet henkilötietojen käsittelyämme Teoston tietosuojalausekkeessa. Tietoturvan keskeisimmät linjaukset on kirjattu Teoston tietoturvapolitiikkaan ja sitä täydentäviin ohjeisiin, jotka on koulutettu koko henkilöstölle. Teoston tietojen käsittelyn periaatteet on kirjattu Teoston tietosuojaselosteeseen.

Toimintaamme ohjaavat lisäksi yhdistyksen säännöt ja Teoston jäsenkokouksen päätökset. Teosto on jäsen alan maailmanlaajuisessa kattojärjestössä CISAC:ssa ja on sitoutunut toiminnassaan CISAC:n sääntöihin ja ohjeisiin (Professional Rules for Musical Societies ja Binding Resolutions for Musical Societies). Lisäksi Teoston on eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen yhteenliittymän GESACin jäsen.

Teoston jäsenkokous on yhdistyksen ylin päättävä elin. Jäsenistö päättää jäsenkokouksessa toiminnan linjauksista ja nimittää hallituksen. Teostoon kuuluu reilu 700 jäsentä. Teostolla on myös yhteisöjäseniä,

joita ovat muun muassa Suomen Säveltäjät ry, Suomen Musiikintekijät ry, Suomen Musiikkikustantajat ry ja Suomen Kirjailijaliitto ry. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Jäsenkokous pidetään kahdesti vuodessa.

Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, johtaa luovaa säveltaidetta edistävää yleistä toimintaa yhdistyksen piirissä, hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja vastata sen taloudesta, ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja ja valvoa yhdistyksen toimiston toimintaa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Teoston toimitusjohtajan tehtävistä ja valtuuksista päättää hallitus. Toimitusjohtaja johtaa yhteishallinnointiorganisaation päivittäistä hallintoa ja toimiston toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa tukee johtoryhmä. Jäsenkokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävistä on säädetty tarkemmin yhdistyksen säännöissä.

Teoston jatkuvuudenhallintaa koordinoi riskienhallintaryhmä, jossa ovat edustettuina liiketoiminnan eri osa-alueet. Vuonna 2019 rakensimme Teostolle kokonaisvaltaisen jatkuvuudenhallintapolitiikan​. Keskeisistä toiminnoista ylläpidämme dokumentoituja jatkuvuussuunnitelmia, joita päivitämme säännöllisesti.  Toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen koskee Teoston kaikkia prosesseja ja toimintoja, perustehtävien jatkuvuutta painottaen. Suunnitelmien mukaista toimintaa koulutetaan, harjoitellaan ja testataan säännöllisesti. Jatkuvuustavoitteiden toteutumista myös seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Teosto on olemassa sidosryhmiään varten. Tarvitsemme sidosryhmiämme myös siihen, että kehitymme jatkuvasti. Siksi käymme sidosryhmien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua. Toimimalla vastuullisesti pyrimme vastaamaan sidosryhmiemme odotuksiin.

Tärkeimmät sidosryhmämme


Oikeudenomistajat: säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja musiikin kustantajat.

 • Avoin, läpinäkyvä ja vastuullinen asioiden hoi ja to.
 • Korvauksien tehokas ja luotettava tilitys.
 • Oikeuksien tehokas ja kattava lisensointi.
 • Helppo asiointi ja yhteydenpito, hyvä tavoitettavuus ja luotettava asiakaspalvelu.
 • Ymmärrettävä ja selkeä vuorovaikutus.
 • Aktiivinen edunvalvonta kotimaassa ja EU-tasolla

Pyrimme toiminnassamme tiiviiseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen asiakastyöhön sekä asiakaspalvelun ja palvelukanavien aktiiviseen kehittämiseen. Rakennamme toimivat ja helposti käytettävät verkkopalvelut ja esitämme tiedot selkeästi. Teemme tehokasta edunvalvontaa ja parannamme musiikkityön edellytyksiä. 


Käyttäjäasiakkaat: radio- ja tv-yhtiöt, tapahtumanjärjestäjät, online-alustat, ravintolat sekä muut yritykset ja yhteisöt

 • Avoin, läpinäkyvä ja vastuullinen sopimusasioiden hoito.
 • Lisensoinnin oikeusvarmuus ja tasapuolisuus.
 • Helppo asiointi ja yhteydenpito, hyvä tavoitettavuus ja luotettava asiakaspalvelu.
 • Toimiva ja tehokas oikeuksien ostamisen prosessi.
 • Ymmärrettävä ja selkeä vuorovaikutus.

Pyrimme toiminnassamme tiiviiseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen asiakastyöhön sekä asiakaspalvelun ja palvelukanavien aktiiviseen kehittämiseen. Rakennamme toimivat ja helposti käytettävät verkkopalvelut ja esitämme tiedot selkeästi. Kehitämme lisensointituotteita ja ostoprosesseja jatkuvasti. 


Henkilöstö:

 • Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
 • Toimiva vuorovaikutus
 • Tasa-arvo, hyvä työilmapiiri ja työolot
 • Kilpailukykyinen palkkaus.

Johdamme työhyvinvointia proaktiivisesti ja kehitämme johtamista ja esimiestyötä suunnitelmallisesti. Kannustamme henkilöstöä osaamisen kehittämiseen. 


Poliittiset päättäjät: kansanedustajat, Euroopan parlamentti ja komissio

 • Hyvä yhteistyö, päätösten valmistelua helpottava avoin tiedonsaanti ja vuorovaikutus.
 • Yhteisenä tavoitteena yhteiskunnan kokonaisedun mukaiset päätökset ja uudistukset.

Pidämme säännöllisesti yhteyttä ja järjestämme tapaamisia mm. erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa. Tarjoamme selkeää ja ymmärrettävää tietoa. Kulttuurikummitoiminta saattaa päättäjät yhteen oikeudenomistajien kanssa. Toimimme eurooppalaisen ja kansainvälisen kattojärjestöjen (GESAC & CISAC) vaikuttamistoiminnassa.


Viranomaiset: kilpailuviranomaiset, ministeriöt, patentti- ja rekisterihallitus

 •  Lakien ja säädösten noudattaminen Teoston toiminnassa.
 • Lainsäädäntövaikuttaminen ja asiantuntija-avun tarjoaminen toimialaa koskevissa asioissa.

Annamme tietoja ja apuamme avoimesti ja toimimme hyvässä vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa. Vastaamme tiedusteluihin nopeasti. Osallistumme lainvalmisteluhankkeisiin antamalla lausuntoja ja osallistumalla ministeriöiden asettamiin työryhmiin ja toimikuntiin. 


Suuri yleisö: kansalaiset, media

 • Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu.
 • Liiketoiminnan vastuullisuus ja   luotettavuus.
 • Teoston asiantuntemuksen tarjoaminen käyttöön eri viestinnän kanavissa.
 • Väärinkäytösten ja haittavaikutusten minimointi.

Viestimme avoimesti ja aktiivisesti eri kanavissa ja olemme valmiina dialogiin. Reagoimme nopeasti ja aktiivisesti kysymyksiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 


Tekijänoikeusalan organisaatiot: suomalaiset ja ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt, musiikkialan ja kulttuurin järjestöt, tekijänoikeusalan yhteistyöfoorumit, kansainväliset kattojärjestöt GESAC ja CISAC

 • Hyvä ja avoin yhteistyö.
 • Teoston asiantuntemuksen saaminen käyttöön.
 • Yhteisenä tavoitteena tekijänoikeusjärjestelmän ja kollektiivihallinnon toimivuudesta ja kestävyydestä huolehtiminen.

Osallistumme aktiivisesti yhteistyöhön ja erilaisiin hankkeisiin, tavoitteiden edistämiseen ja tapahtumiin. Toimimme eri järjestöjen hallituksissa ja päättävissä elimissä.

 

Toiminnallamme on laaja vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan

Musiikki osana jokapäiväistä elämää

Teoston toiminnan perimmäisenä tarkoituksena on luoda Suomeen ympäristö, joka mahdollistaa sekä musiikin monipuolisen kokemisen että ammattimaisen tekemisen. Musiikki on tärkeä osa ihmisten elämää, liiketoimintaa, ja yhteiskuntaa.

Oikeuksien toteutuminen

Kollektiivihallinto on sekä tehokas että järkevä tapa huolehtia musiikin säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja kustantajien oikeuksien toteutumisesta. Teosto huolehtii heidän oikeuksiensa lisensoinnista eri käyttöyhteyksiin, ja käytöstä saatavien tekijänoikeuskorvausten tilittämisestä heille.

Sujuvan liiketoiminnan edistäminen

Teosto toimii välittäjinä musiikin tekijöiden ja käyttäjien välillä: ilman sitä jokaisen musiikkia käyttävän tahon pitäisi sopia musiikin käytöstä erikseen jokaisen musiikin oikeudenomistajaan kanssa. Teoston verkoston ansiosta heidän käytössään on paitsi kaikki kotimainen, myös ulkomainen musiikki.

Elinvoimainen yhteiskunta

Musiikki tuottaa Suomen työpaikkoja, liiketoimintaa, vientiä ja verotuloja. Musiikki tukee myös kansalaisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua. Musiikki rakentaa merkittävällä tavalla myös kansakunnan identiteettiä sekä monipuolista kulttuuriympäristöä ja toimii kielen säilyttäjänä.

Lue lisää:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!